//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Biznis škola

Etické tréningy a poradenstvo

Organizácie, ktoré nás obklopujú a v ktorých pracujeme, majú na nás a iné svoje záujmové skupiny (stakehoderov) obrovský vplyv. Aby v tomto turbulentnom období nestratili svoje smerovanie a dokázali realizovať svoje poslanie s ohľadom na uspokojovanie potrieb všetkých stakeholderov, a nielen svojich akcionárov (shareholderov), potrebujú mať jasné pravidlá.

Etické tréningy a poradenstvo v organizačnej etike nemajú na Slovensku dlhú tradíciu. Napriek tomu majú v otázkach udržateľnosti (sustainability) nezastupiteľnú úlohu. Sme hrdí na to, že túto oblasť dokážeme zastrešiť odborníkmi, aplikovanými etikmi, ktorí sa problematike efektívnej implementácie etiky do organizácií rôzneho druhu venujú takmer dve desaťročia a majú v tejto oblasti aj medzinárodnú prax.

Služby v oblasti etických tréningov a poradenstva v organizačnej etike:

 • Etický audit
 • Workshop, ako efektívne aplikovať etiku do vašej organizácie
 • Riadené poradenstvo pri identifikácii a následnej klarifikácii (určenie priorít/dôležitosti) organizačných/firemných hodnôt
 • Tvorba etickej organizačnej kultúry
 • Tvorba etickej stratégie
 • Tvorba etickej infraštruktúry
 • Tvorba etického programu
 • Tréning pre HR manažérov v oblasti etiky
 • Tréning konzultantov pre etiku (Training of Ethics and Compliance Officers)
 • Tréning kľúčových etických kompetencií pre dobrú organizačnú prax
 • Tréning organizačných / firemných hodnôt