//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Biznis škola

Firemné vzdelávanie

Dobre nastavené firemné vzdelávanie je kľúčom k úspechu akejkoľvek organizácie. Biznis škola spoločnosti PLUS Academia sa úspešne venuje firemnému vzdelávaniu už takmer 20 rokov. Záleží nám na tom, aby vaši zamestnanci dokázali uvoľniť a naplno využiť svoj jedinečný potenciál práve vo vašej organizácii. Veríme, že prostredníctvom jedinečných tréningových techník, ktoré máme zapracované do vzdelávacích programov, to spolu dokážeme.

V závislosti od vašej aktuálnej potreby sa môžete rozhodnúť vzdelávať sa buď formou dlhodobých programov (tzv. akadémie), alebo formou krátkodobých, 1- až 2-dňových tréningov.

Dlhodobé programy sú vhodné pre trénovanie celých tímov podľa vopred stanovených špecifík (pracovné zaradenie študentov, tematické zameranie tréningov, celková stratégia vzdelávania atď.) , ktoré sú výstupom dôslednej diagnostiky potrieb.

Krátkodobé tréningy sú pre vás určené, ak máte záujem zlepšiť sa iba v určitej špecifickej oblasti potrebnej pre efektívnejší výkon vašej profesie. Krátkodobé tréningy tiež realizujeme formou otvorených tréningov.

Všetky nižšie uvedené tréningy sú modifikovateľné a tematicky ich vždy prispôsobujeme vašim konkrétnym potrebám a požiadavkám.

Dlhodobé vzdelávacie programy

Leadership akadémia

Cieľ
Hlavným cieľom „Leadership Academy“ je rozvoj líderských zručností. Prostredníctvom série tréningov budete schopní pracovať nie len na rozvoji svojich líderských schopností a zručností , ale i na kľúčových kompetenciách svojich podriadených. Naučíme Vás využívať strategické plánovanie pre zvýšenie výkonnosti Vašej organizácie a to prostredníctvom využitia praktického modelu.

Hlavné témy tréningov
1. Leadership a výkonnosť organizácie
2. Osobné hodnoty a leadership
3. História a rozvoj leadership-u
4. Model situačného leadershipu
5. Motivácia a leadership

Cieľová skupina
vrcholoví manažéri, riaditelia, konzultanti z rôznych oblastí

Akadémia projektového manažmentu

Cieľ
Cieľom „Akadémie projektového manažmentu“ je naučiť účastníkov plánovať, viesť a hodnotiť projekty, monitorovať ich priebeh a realizáciu, naučiť správne zmonitorovať, analyzovať východiskovú situáciu, predpokladať riziká a zvyšovať vlastnú angažovanosť.

Hlavné témy tréningov:

1. Projektový manažment

 • projekt, program, portfólio – objasnenie pojmu
 • metóda logického rámca
 • plánovací proces v projektovom manažmente (dekompozícia projektu, WBS, dekompozícia organizačnej štruktúry, matica zodpovedností, časové plánovanie, manažment nákladov, manažment projektových zdrojov, rozpočet)
 • hodnotenie, monitorovanie projektu, EVM
 • hodnotenie projektových investícií

2. Analýza príčin problémov

 • techniky analýzy problému (strom problémov, Ishikawa diagram, myšlienková mapa, brainstorming, SWOT analýza atď.)
 • zameranie a precvičenie jednej z prezentovaných techník

3. Riadenie zmeny

 • príčiny zmien
 • flexibilné reakcie na zmeny,
 • ako prezentovať zmeny tretím osobám

4. Manažment rizík

 • riziko – definícia, klasifikácia
 • nástroje a metódy analýzy rizika
 • proces manažmentu rizík
 • štruktúra plánu rizík

5. Základy MS Project

Cieľová skupina
vrcholoví manažéri, riaditelia, projektoví manažéri, HR manažéri

Manažérska akadémia

Cieľ
Hlavným cieľom „Manažérskej akadémie“ je rozvoj sociálnych a manažérskych zručností. Séria tréningov je zameraná na budovanie profesionality manažéra v každom aspekte jeho náročnej práce.

Hlavné témy tréningov
1. Manažér a profesionalita
2. Manažér ako kouč
3. Manažér a kreativita
4. Biznis etiketa

Cieľová skupina
manažéri, riaditelia, konzultanti z rôznych oblastí

Akadémia úspešného obchodníka

Cieľ
Hlavným cieľom „Akadémie úspešného obchodníka“ je rozvoj kľúčových obchodných zručností s dôrazom na filozofiu náš zákazník náš pán. Prostredníctvom série tréningov budete schopní úspešne osloviť nových klientov, získať si ich dôveru a pracovať na vytváraní dlhodobého vzťahu. Naučíme Vás na základe hodnotového profilu identifikovať potenciálnych zákazníkov, ktorí vyznávajú podobné hodnoty čím sa vytvára základný predpoklad úspešnej dlhodobej spolupráce.

Hlavné témy tréningov
1. Osobnosť obchodníka – obchodník profesionál
2. Osobné hodnoty
3. Biznis etiketa pre obchodníka
4. Kľúčové obchodné zručnosti
5. Motivácia a obchod
6. Argumentácia
7. Stres manažment

Cieľová skupina
obchodníci, predajcovia, manažéri obchodu

Jedno a dvojdňové dňové tréningy

Líderské zručnosti
 • Vytváranie vlastnej značky
 • Tréning hodnôt
 • Líder a profesionalita
 • Vytváranie interpersonálnych vzťahov
 • Ja líder (Vízia / Stratégia / Akcia / Výsledky)
Soft Skills
 • Riadenie a vedenie ľudí s využitím kreatívneho prístupu
 • Efektívna komunikácia a počúvanie
 • Efektívne podávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Vyjednávanie
 • Asertivita
 • Riešenie konfliktov
 • Motivácia, vnútorná motivácia a ako motivovať druhých
 • Kritické myslenie
 • Spolupráca
 • Kreativita
 • Pozitívny prístup a angažovanosť
 • Work-life balance
 • Firemná identita
 • Stres manažment
 • Manažment času
 • Tréning hodnôt
 • Budovanie tímov
 • Efektívne vedenie hodnotiacich pohovorov
 • Delegovanie
 • Riadenie prostredníctvom hodnôt
 • Efektívna manažérska komunikácia
Manažérske zručnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Inicializačné zručnosti
 • Tímové zručnosti
 • Manažment času a stres manažment
 • Manažment založený na hodnotách / Hodnotový manažment