//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Kurzy online

Výučbový systém DynEd

Čo je DynEd?

DynEd je svojho druhu prvý kombinovaný interaktívny systém výučby anglického jazyka na svete, na návrhu ktorého sa podieľal rad lingvistov, učiteľov, počítačových inžinierov, neurovedcov a umelcov. DynEd spája výhody online vzdelávania, akými sú najmä flexibilita a vlastné tempo štúdia, s ľudským faktorom vo forme vlastného lektora angličtiny, ktorý s vami bude na pravidelnej báze komunikovať a utvrdzovať vás v nadobudnutých vedomostiach.

Unikátny prístup systému DynEd vychádza z výsledkov neurovedeckých výskumov a opiera sa o rozsiahle praktické skúsenosti. Systém sa vyvíja už od roku 1987 (pôvodne ako nástroj pre výučbu angličtiny pre potreby pilotov z NASA), pričom obstál v teste času a na jeho vývoji sa pre komerčné účely pracuje dodnes.

DynEd ponúka viac ako 10 rôznych kurzov. Každý kurz je špeciálne vyvinutý pre určitú vekovú kategóriu a jazykovú úroveň (až po C2 podľa CEFR). Úrovne DynEd zodpovedajú požiadavkám pre zloženie medzinárodných skúšok príslušných stupňov jazykovej spôsobilosti (CEFR, Cambridge Exam, TOEFL, TOEIC).

 

Ako DynEd funguje?

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v jazykovom vzdelávaní profesor Lance Knowles – neurovedec, jazykovedec a spoluzakladateľ spoločnosti DynEd International – získal v roku 1987 patent na  teóriu prelomového učenia: Rekurzívne hierarchické rozpoznanie (RHR). Teória sa zaoberá osvojovaním si jazyka ako zručnosti, nie znalosti, a to postupným nabaľovaním nového a opakovaním starého, ukladajúc informácie do dlhodobej pamäte.

Pred samotným začiatkom výučby systém zistí aktuálnu jazykovú úroveň študenta prostredníctvom zaraďovacieho testu, čím umožní stanoviť študentove individuálne ciele a priebežne sledovať ich naplňovanie. Po vyhodnotení výsledkov úvodného testovania systém študentovi sprístupní množinu kurzov s rôznym zameraním, ktoré sú vhodné pre jeho momentálnu jazykovú úroveň.

Každý kurz je zložený z viacerých modulov a lekcií, ktorých úspešné absolvovanie je predpokladom k otváraniu priebežných a záverečných testov, respektíve ďalších modulov a kurzov. Úspešné zvládnutie záverečného testu je dôkazom, že študent vo svojom štúdiu napreduje a posúva sa na vyšší vedomostný stupeň zvládnutia jazyka.

Riešenie DynEd poskytuje jedinečný rámec pre kombinované vzdelávanie, ktoré optimalizuje využívanie technológie a vedenie študenta učiteľom (každý študent má vlastného) prostredníctvom telefonátov alebo Skype rozhovorov. Študent môže DynEd využívať na PC (Windows, macOS), ale aj Android či iOS zariadeniach.

Štyri piliere Dyned-u

Certifikácia

Pridanou hodnotou DynEd-u je, že všetky nadobudnuté vedomosti si môžete nechať potvrdiť medzinárodne uznávaným certifikátom, ktorý vám po absolvovaní skúšok vystavia v USA a pošlú až k vám domov. Za účelom získania certifikátu preto priamo v DynEd-e nájdete certifikačné kurzy, ktoré vás usmernia a nasmerujú na tú správnu cestu za vašim certifikátom z angličtiny!

Certifikačné kurzy predstavujú výber konkrétnych, relevantných častí kurzov a modulov, ktoré potrebujete na zvládnutie želanej úrovne zvládnutia angličtiny. Môžete sa tak jednoducho sústrediť iba na tie lekcie, ktoré budú predmetom skúšky a ostatné lekcie študovať ako doplnkový materiál

Skúška prebieha na počítači, trvá asi 50 minút a je v cene vášho štúdia.

Porovnanie DynEd úrovní s inými skúškami

Zoznam dostupných kurzov

 

Kúpou DynEd-u automaticky získavate prístup k širokej škále rôznorodých kurzov. Študovať tak môžete ako všeobecnú angličtinu, tak aj odborný jazyk – Business English, Hospitality English, a iné. Nižšie nájdete kompletný zoznam kurzov, ktoré môžete študovať neobmedzene spolu s krátkym popisom.

Placement Test

Placement Test - tento zaraďovací test je časovo variabilný počítačový test, ktorý slúži k zisteniu jazykovej úrovne študentov. Je založený na študentovom výkone. Začína jednoduchými úlohami a postupne prechádza k úlohám zložitejším, až dosiahne študentovu jazykovú úroveň a presne ju určí. Test stanovuje miesto začiatku štúdia v kurzoch DynEd.

New Dynamic English

New Dynamic English - kurz všeobecnej angličtiny, zameraný na praktické bezprostredné použitie jazyka, kladie dôraz na počúvanie ako kľúčovú zručnosť pri osvojovaní jazyka. Obsahuje prepracované cvičenia na počúvanie a rozprávanie, používa videá a technológiu Rozpoznávania reči.

The Lost Secret

The Lost Secret - kurz pre večných začiatočníkov na báze videa, pôvodne sfilmovaný a uverejnený BBC English, obsahuje výnimočne motivujúce úlohy k zdokonaleniu počúvania a rozprávania. Je založený na pútavom detektívnom príbehu obsadenom Oskarovými hercami.

Dynamic Business English

Dynamic Business English- kurz rozvíja zručnosti nevyhnutné pre prezentácie, pohovory, rokovania a presnú výmenu informácií v hlavných oblastiach obchodnej a profesionálnej činnosti.

Functioning in Business

Functioning in Business - kurz na báze videa pripravuje študentov na rokovania v bežných obchodných a medzikultúrnych situáciách. Je zameraný na všeobecnú obchodnú slovnú zásobu a dôležité jazykové funkcie, ako je žiadanie, odmietanie, navrhovanie a potvrdzovanie.

English by the Numbers

English by the Numbers - kurz pripravuje študentov na ústne prezentácie obsahujúce čísla a grafy. Študenti si rozšíria slovnú zásobu a naučia sa pýtať a odpovedať na otázky spojené s kvantitatívnymi vzťahmi.

Hospitality English

Hospitality English - doplnkový kurz pre oblasť hoteliérstva a turistického ruchu. Zameriava sa na zdokonalenie počúvania a rozprávania, rozšírenie odbornej slovnej zásoby a pokrýva také jazykové funkcie, ako je žiadanie, odmietanie, navrhovanie, potvrdzovanie a kladenie otázok počas cestovania.

Clear Speech Works

Clear Speech Works - doplnkový kurz založený na preverených vzdelávacích stratégiách a technikách vyvinutých profesormi v odbore vady reči bostonskej Northeastern University. Zameriava sa najmä na rozlišovanie kľúčových foném a zdokonalenie prízvuku.

Advanced Listening

Advanced Listening - kurz pre pokročilých študentov, zameraný na stratégie počúvania, obsahuje deväť lekcií profesorov Stanfordskej univerzity. Rozvíja schopnosť počúvania a zručnosť písania poznámok až na úroveň, ktorú študenti potrebujú vo vysokoškolskom alebo odbornom prostredí.

Test Mountain

Test Mountain - doplnkový prípravný kurz na skúšky TOEFL, TOEIC a iné štandardizované skúšky. Je určený študentom, ktorí už majú pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáha rozvíjať slovnú zásobu, čítanie, počúvanie a upevňovať gramatiku.