Novinky

Leadership Development 2016

Dňa 8. júna 2016 sa v priestoroch hotela Austria TREND Bratislava uskutočnil seminár na tému „Leadership Development“. Hlavným spíkrom semináru bol svetovo uznávaný brazilský profesor Léo Fernando Castelhano Bruno, PhD.

viac info…

Losovanie o jazykový pobyt na Malte

Dňa 4. júla 2016 sa uskutočnilo zlosovanie o jazykový pobyt na Malte. Víťazom sa stal pán Árpád Varga zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Víťazovi srdečne gratulujeme!

viac info…

všetky novinky…

Medzinárodné certifikáty

Anglický jazyk

PTE Pearson Test of English

Jazyková škola PLUS Academia získala v roku 2008 oficiálny status Centra jazykových skúšok Pearson Test of English (PTE). Cieľom skúšok PTE je zhodnotiť a potvrdiť znalosť anglického jazyka u osôb, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom.

Skúšky PTE

 • preveria praktickú znalosť používania jazyka
 • kladú väčší dôraz na komunikáciu ako na znalosť konkrétnej slovnej zásoby či gramatických štruktúr
 • v teste je znalosť gramatiky súčasťou hodnotenia ostatných jazykových schopností

Pearson Test of English

Skúšky sú akceptované vysokými školami, za­mestná­va­teľmi a osvetovými organizáciami po celom svete.

FCE – First Certificate in English (B2)

FCE je medzinárodne uznávanou skúškou akceptovanou vo sfére obchodu, priemyslu, pri kontakte s verejnosťou, na administratívne účely v bankovníctve, v leteckých spoločnostiach, v kulinárskej praxi a podobne. Akceptujú ju aj niektoré fakulty na slovenských univerzitách a iné inštitúcie. Ide o pokročilú úroveň ovládania jazyka vo všetkých hore uvedených oblastiach.

Cieľom štúdia je získanie schopnosti porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy. Po absolvovaní sa bude študent schopný spontánne a plynule dorozumieť s partnerom, pre ktorého je anglický jazyk materinským jazykom.

Hlavným cieľom kurzu je dostatočne pripraviť a rozvinúť štyri základné oblasti v anglickom jazyku a to: posluch a následné porozumenie, čítanie a pochopenie čítaného textu, zručnosť štylisticky správneho písania bez gramatických ako aj pravopisných chýb a plynulá konverzácia.

FCE je určený pre tých uchádzačov, ktorí už dosiahli úroveň stredne pokročilí a sú schopní porozumieť, komunikovať na bežné témy zo života v anglickom jazyku.

First Certificate in English

CAE – Certificate in Advanced English (C1)

CAE je medzinárodne uznávanou skúškou, ktorá nadväzuje v hlavnej škále cambridgeských skúšok. Táto skúška dokumentuje stupeň – C1 Spoločného európskeho referenčného rámca, čo predstavuje vyššie, pokročilé a komplexné ovládanie jazyka. Dosiahnutie CAE stupňa je jedným z predpokladov pri zápise na väčšinu britských univerzít. Úspešné zvládnutie skúšok FCE a CAE osvedčujú úroveň znalosti angličtiny s celoživotnou platnosťou.

Cieľ štúdia resp. prípravného kurzu je zdokonaliť nasledujúce schopnosti:

 • Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame.
 • Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov.
 • Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i v osobnom živote, pri štúdiu.
 • Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu zameraného na komplexné problémy za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

Záujemcovia by mali byť schopní používať jazyk flexibilne a samostatne bez dlhších zaváhaní a nejasností, disponovať slovnou zásobou v okruhu obchodnej terminológie, ktorá sa bude na prípravných kurzoch preberať a zdokonaľovať.

Certificate in Advanced English

Nemecký jazyk

Zertifikat Deutsch (ZD)

Zertifikat Deutsch je medzinárodne uznávaný certifikát a je ho možné uplatniť ako doklad o veľmi dobrých jazykových znalostiach pri získavaní zamestnania v privátnej a štátnej sfére, pri štúdiu a v zahraničí tiež pri žiadosti o občianstvo. V rámci päťstupňovej škály ALTE /Association of Language Testers in Europe/ zodpovedá stupňu 2, v rámci Európskeho referenčného rámca úrovni B1.

Cieľ štúdia

Na tejto úrovni by mal študent nadobudnúť schopnosť porozumieť štandardnému textu, dorozumieť sa v bežných situáciách, ako aj na pracovisku a vyjadriť sa k známym témam a osobným záujmom. Taktiež by mal nadobudnúť schopnosť sprostredkovať zážitky a udalosti, vyjadriť želanie a popísať ciele, plány a zámery a tieto vedieť aj odôvodniť alebo vysvetliť. Dôraz sa kladie najmä na komunikačnú schopnosť, ako aj na formálnu presnosť vyjadrovania.

Učebný materiál

 • Themen neu Zertifikatsband
 • Zentrale Mittelstufenprüfung /ZMP/

Zentrale Mittelstufenprüfung Deutsch (ZMP)

Zentrale Mittelstufenprüfung Deutsch je medzinárodne uznávaný certifikát a je ho možné uplatniť ako doklad o veľmi dobrých jazykových znalostiach pri získavaní zamestnania. Okrem toho umožňuje štúdium na vysokých školách a univerzitách (pre podrobnejšie informácie je potrebné kontaktovať jednotlivé vysoké školy a univerzity) bez nevyhnutnosti absolvovania jazykovej skúšky DSH. V rámci Európskeho referenčného rámca zodpovedá úrovni C1.

Cieľ štúdia

Na tejto úrovni by mal študent nadobudnúť schopnosť porozumieť náročnejším textom a pochopiť aj rôzne významové odtienky. Tiež by mal nadobudnúť schopnosť plynulo a spontánne sa vyjadriť v rámci spoločenského a pracovného života a flexibilne používať cudzí jazyk aj v rámci štúdia. Dôraz sa kladie na jasné, presné a komplexné vyjadrovanie s patričným využitím rozmanitých jazykových prostriedkov na dosiahnutie plynulého prejavu.

Učebný materiál

 • Training ZMP
 • Unterwegs Trainingsbuch zur ZMP

Akreditovaný kurz - prezentácie v anglickom jazyku

Náplň programu (50 vyučovacích hodín):

Jazykový kurz Prezentácie v anglickom jazyku je zameraný na vybudovanie a zlepšenie schopností študentov pri tvorení prezentácií v anglickom jazyku. Kurz je organizovaný tak, aby študent po jeho zvládnutí bol schopný vytvoriť a podať prezentácie v anglickom jazyku.