//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Online vzdelávanie

Viac o výučbovom systéme DynEd

Čo je DynEd?

DynEd je svojho druhu prvý kombinovaný interaktívny systém výučby anglického jazyka na svete, na návrhu ktorého sa podieľal rad lingvistov, učiteľov, počítačových inžinierov, neurovedcov a umelcov. DynEd spája výhody online vzdelávania, akými sú najmä flexibilita a vlastné tempo štúdia, s ľudským faktorom vo forme vlastného lektora angličtiny, ktorý s vami bude na pravidelnej báze komunikovať a utvrdzovať vás v nadobudnutých vedomostiach.

Unikátny prístup systému DynEd vychádza z výsledkov neurovedeckých výskumov a opiera sa o rozsiahle praktické skúsenosti. Systém sa vyvíja už od roku 1987 (pôvodne ako nástroj pre výučbu angličtiny pre potreby pilotov z NASA), pričom obstál v teste času a na jeho vývoji sa pre komerčné účely pracuje dodnes.

DynEd ponúka viac ako 10 rôznych kurzov. Každý kurz je špeciálne vyvinutý pre určitú vekovú kategóriu a jazykovú úroveň (až po C2 podľa CEFR). Úrovne DynEd zodpovedajú požiadavkám pre zloženie medzinárodných skúšok príslušných stupňov jazykovej spôsobilosti (CEFR, Cambridge Exam, TOEFL, TOEIC).

 

Ako DynEd funguje?

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v jazykovom vzdelávaní profesor Lance Knowles – neurovedec, jazykovedec a spoluzakladateľ spoločnosti DynEd International – získal v roku 1987 patent na  teóriu prelomového učenia: Rekurzívne hierarchické rozpoznanie (RHR). Teória sa zaoberá osvojovaním si jazyka ako zručnosti, nie znalosti, a to postupným nabaľovaním nového a opakovaním starého, ukladajúc informácie do dlhodobej pamäte.

Pred samotným začiatkom výučby systém zistí aktuálnu jazykovú úroveň študenta prostredníctvom zaraďovacieho testu, čím umožní stanoviť študentove individuálne ciele a priebežne sledovať ich naplňovanie. Po vyhodnotení výsledkov úvodného testovania systém študentovi sprístupní množinu kurzov s rôznym zameraním, ktoré sú vhodné pre jeho momentálnu jazykovú úroveň.

Každý kurz je zložený z viacerých modulov a lekcií, ktorých úspešné absolvovanie je predpokladom k otváraniu priebežných a záverečných testov, respektíve ďalších modulov a kurzov. Úspešné zvládnutie záverečného testu je dôkazom, že študent vo svojom štúdiu napreduje a posúva sa na vyšší vedomostný stupeň zvládnutia jazyka.

Riešenie DynEd poskytuje jedinečný rámec pre kombinované vzdelávanie, ktoré optimalizuje využívanie technológie a vedenie študenta učiteľom (každý študent má vlastného) prostredníctvom telefonátov alebo Skype rozhovorov. Študent môže DynEd využívať na PC (Windows, macOS), ale aj Android či iOS zariadeniach.

Štyri piliere Dyned-u

Certifikácia

Pridanou hodnotou DynEd-u je, že všetky nadobudnuté vedomosti si môžete nechať potvrdiť medzinárodne uznávaným certifikátom, ktorý vám po absolvovaní skúšok vystavia v USA a pošlú až k vám domov. Za účelom získania certifikátu preto priamo v DynEd-e nájdete certifikačné kurzy, ktoré vás usmernia a nasmerujú na tú správnu cestu za vašim certifikátom z angličtiny!

Certifikačné kurzy predstavujú výber konkrétnych, relevantných častí kurzov a modulov, ktoré potrebujete na zvládnutie želanej úrovne zvládnutia angličtiny. Môžete sa tak jednoducho sústrediť iba na tie lekcie, ktoré budú predmetom skúšky a ostatné lekcie študovať ako doplnkový materiál

Skúška prebieha na počítači, trvá asi 50 minút a je v cene vášho štúdia.

Porovnanie DynEd úrovní s inými skúškami

Zoznam dostupných kurzov

 

Kúpou DynEd-u automaticky získavate prístup k širokej škále rôznorodých kurzov. Študovať tak môžete ako všeobecnú angličtinu, tak aj odborný jazyk – Business English, Hospitality English, a iné. Nižšie nájdete kompletný zoznam kurzov, ktoré môžete študovať neobmedzene spolu s krátkym popisom.

Placement Test

Placement Test - tento zaraďovací test je časovo variabilný počítačový test, ktorý slúži k zisteniu jazykovej úrovne študentov. Je založený na študentovom výkone. Začína jednoduchými úlohami a postupne prechádza k úlohám zložitejším, až dosiahne študentovu jazykovú úroveň a presne ju určí. Test stanovuje miesto začiatku štúdia v kurzoch DynEd.

New Dynamic English

New Dynamic English - kurz všeobecnej angličtiny, zameraný na praktické bezprostredné použitie jazyka, kladie dôraz na počúvanie ako kľúčovú zručnosť pri osvojovaní jazyka. Obsahuje prepracované cvičenia na počúvanie a rozprávanie, používa videá a technológiu Rozpoznávania reči.

The Lost Secret

The Lost Secret - kurz pre večných začiatočníkov na báze videa, pôvodne sfilmovaný a uverejnený BBC English, obsahuje výnimočne motivujúce úlohy k zdokonaleniu počúvania a rozprávania. Je založený na pútavom detektívnom príbehu obsadenom Oskarovými hercami.

Dynamic Business English

Dynamic Business English- kurz rozvíja zručnosti nevyhnutné pre prezentácie, pohovory, rokovania a presnú výmenu informácií v hlavných oblastiach obchodnej a profesionálnej činnosti.

Functioning in Business

Functioning in Business - kurz na báze videa pripravuje študentov na rokovania v bežných obchodných a medzikultúrnych situáciách. Je zameraný na všeobecnú obchodnú slovnú zásobu a dôležité jazykové funkcie, ako je žiadanie, odmietanie, navrhovanie a potvrdzovanie.

English by the Numbers

English by the Numbers - kurz pripravuje študentov na ústne prezentácie obsahujúce čísla a grafy. Študenti si rozšíria slovnú zásobu a naučia sa pýtať a odpovedať na otázky spojené s kvantitatívnymi vzťahmi.

Hospitality English

Hospitality English - doplnkový kurz pre oblasť hoteliérstva a turistického ruchu. Zameriava sa na zdokonalenie počúvania a rozprávania, rozšírenie odbornej slovnej zásoby a pokrýva také jazykové funkcie, ako je žiadanie, odmietanie, navrhovanie, potvrdzovanie a kladenie otázok počas cestovania.

Clear Speech Works

Clear Speech Works - doplnkový kurz založený na preverených vzdelávacích stratégiách a technikách vyvinutých profesormi v odbore vady reči bostonskej Northeastern University. Zameriava sa najmä na rozlišovanie kľúčových foném a zdokonalenie prízvuku.

Advanced Listening

Advanced Listening - kurz pre pokročilých študentov, zameraný na stratégie počúvania, obsahuje deväť lekcií profesorov Stanfordskej univerzity. Rozvíja schopnosť počúvania a zručnosť písania poznámok až na úroveň, ktorú študenti potrebujú vo vysokoškolskom alebo odbornom prostredí.

Test Mountain

Test Mountain - doplnkový prípravný kurz na skúšky TOEFL, TOEIC a iné štandardizované skúšky. Je určený študentom, ktorí už majú pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáha rozvíjať slovnú zásobu, čítanie, počúvanie a upevňovať gramatiku.