//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text
Prehľad aktuálnych otvorených tréningov

Všeobecné informácie k otvoreným tréningom


Naše otvorené tréningy predstavujú prierez tém, o ktoré naši klienti v minulosti prejavili najväčší záujem, respektíve po predošlej realizácii získali veľmi pozitívne spätné väzby.

Témy sú práve kvôli svojej otvorenej forme a prístupnosti pre širšiu skupinu záujemcov častokrát ladené všeobecnejšie. Dôvodom je jednak poskytnúť účastníkom prehľad o najdôležitejších informáciách a zásadach v rámci danej témy, ale hlavne, poskytnúť viac priestoru pre riešenie práve tých otázok a problémov, ktoré sú zaujímavé pre konkrétnu skupinu študentov. Každý tréning, i keď sa jedná o rovnakú tému, sa tak stáva jedinečným. 

Nižšie uvádzame prehľad tréningov, ktoré otvoríme v priebehu nasledujúceho polroka, zoradené podľa termínov realizácie. Každý mesiac otvoríme jeden termín otvoreného tréningu, vždy s inou témou. V prípade, že by sa nazbieralo viac záujemcov, než naše miestnosti kapacitne unesú, tréning rovnakej témy otvoríme aj nasledujúci mesiac – v danom mesiaci teda budú tréningy dva. 


Miesto konania tréningov:
Tréningové priestory spoločnosti PLUS Academia spol. s r. o., Staré Grunty 36 (budova manželských internátov), Bratislava.


Dĺžka otvorených tréningov:
Jeden tréningový deň (spolu 8 hodín aj s prestávkami) od 8:30 do 16:30.


Rezervácie a storná:

Svoje miesto na tréningu si môžete rezervovať prostredníctvom nášho rezervačného systému. Pri každom tréningu uvedenom nižšie nájdete tlačítko, ktoré vás presmeruje na najbližší termín konania daného tréningu. Rezervovať si môžete aj viac miest súčastne, pričom svoje rezervácie môžete stornovať najneskôr 48 hodín pred začiatkom tréningu. Dva dni pred termínom tréningu sa systém uzavrie a nebude možné sa na tréning prihlásiť, ani sa z neho odhlásiť. Vaša rezervácia sa stala záväznou a na jej základe vám vystavíme faktúru podľa objednaného počtu miest. Rezerváciou vyslovujete svoj súhlas s danými podmienkami. 


Cena tréningov: 150 € / osoba
 (vrátane DPH)
Cena zahŕňa miesto na tréningu, vystavenie osvedčenia o jeho absolvovaní, občerstvenie cez prestávky, obed a vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre každého učastníka individuálne. 

Tréning psychickej odolnosti

Dovoľte, aby sme vás oslovili s ponukou nášho tréningu zameraného na rozvoj psychickej odolnosti. Vzhľadom k tomu, že súčasná doba si vyžaduje takmer neustále 100% pracovné i osobné nasadenie, je len otázkou času, kedy sa takýto tréning stane úplne bežnou súčasťou v kariérnej ceste každého efektívneho zamestnanca.

V čom ale spočíva skutočná hodnota tohto tréningu? Prostredníctvom tréningu „Psychickej odolnosti“ získate úplne nové zručnosti, ktoré vám  umožnia zefektívniť svoju prácu prostredníctvom využívania kľúčových kompetencií, ktoré ste možn doposiaľ ani nepoznali, alebo ich nevedeli prakticky vedome použiť, prípadne prepojiť z iných oblastí svojho života na oblasť pracovnú.


Cieľ tréningu:

Hlavným cieľom tréningu je naučiť vás používať konkrétne techniky, ktoré výraznou mierou prispejú k vašej psychickej odolnosti. Po absolvovaní tréningu získate nový pohľad na možnosti riešenia problémových a stresových situácií. Naučíme vás používať konkrétne techniky vychádzajúce z najnovších poznatkov pozitívnej psychológie, prostredníctvom ktorých si osvojíte zručnosti a získate kompetencie na efektívnejšie zvládanie stresu, riešenie problémových a dilematických situácií.


Cieľová skupina:
Manažéri, lídri, obchodní zástupcovia, HR manažéri, jednotlivci so záujmom o rozvoj kľúčových manažérskych zručností a vytváranie kompetencií.


Metódy tréningu:

Koučing, mentoring, prípadové štúdie, rolové hry, tréning.


Najbližší termín tréningu:
19.4.2018  

Cena tréningu: 150 € / osoba (vrátane DPH)
Cena zahŕňa miesto na tréningu, vystavenie osvedčenia o jeho absolvovaní, občerstvenie cez prestávky, obed a vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre každého učastníka individuálne. 

Harmonogram tréningu a obsahová náplň
08:30 – 10:00 Psychická odolnosť
 • Psychická odolnosť – prečo je dôležité začať na nej pracovať a cielene ju trénovať.
 • Kľúčové kompetencie – sebauvedomenie, sebaregulácia, mentálna pružnosť, sila charakteru, vytváranie vzťahov a sieťovanie.
 • Kľúčové zručnosti – efektívna práca, kritické myslenie, pozitívne myslenie, práca s predsudkami, efektívne riešenie problémov, efektívna komunikácia
10:15 – 12:00 Techniky pozitívnej psychológie
 • Techniky k efektívnemu zvládaniu nadmerného pracovného nasadenia
 • Pozitívna psychológia a jej význam pre každodenný pracovný život
 • Mentálne hry
13:00 – 14:30 Kritické myslenie
 • Kritické myslenie
 • Riešenie problémov
14:45 – 16:30 Efektívna komunikácia
 • Efektívna, nie len asertívna komunikácia
 • Diskusia

Prezentačné zručnosti

Jednou z kľúčových zručností úspešných ľudí je práve efektívne prezentovanie. Na prvý pohľad veľmi jednoduchá záležitosť, no vedieť si udržať pozornosť svojho auditória počas celej doby prezentácie patrí medzi najťažšie skúšky vašich reálnych prezentačných zručností. Tréning prezentačné zručnosti je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť pripraviť si dobrú štruktúru svojej prezentácie, pripraviť sa na prezentáciu, získať si záujem a dôveru svojich komunikačných partnerov, zvýšiť svoju istotu pri prezentácii a v neposlednom rade uzavrieť dohodu s auditóriom v podobe naplnenia vašich vlastných cieľov a očakávaní, ako i cieľov a očakávaní vašich poslucháčov.


Cieľ tréningu:

Cieľom tréningu prezentačných zručností je naučiť vás efektívne prezentovať, získať si záujem a dôveru publika, počas prezentácie pôsobiť isto a dôveryhodnea a udržať si pozornosť a zvedavosť svojich komunikačných partnerov od samého začiatku až po záver vašej prezentácie.


Cieľová skupina:
Manažéri, lídri, obchodní zástupcovia, HR manažéri, jednotlivci so záujmom o rozvoj kľúčových manažérskych zručností a vytváranie kompetencií.


Metódy tréningu:

Počítačová prezentácia, tréning, kreatívne techniky, myšlienkové mapy, príbehy, prípadové štúdie, video tréning, diskusia.


Najbližší termín tréningu:
24.5.2018


Cena tréningu:
150 € / osoba (vrátane DPH)
Cena zahŕňa miesto na tréningu, vystavenie osvedčenia o jeho absolvovaní, občerstvenie cez prestávky, obed a vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre každého učastníka individuálne. 

Harmonogram tréningu a obsahová náplň
08:30 – 10:00 Príprava na prezentáciu
 • Brainstorming a tvorba vašej témy.
 • Vyjasnenie cieľov prezentácie.
 • Tvorba štruktúry prezentácie.
 • Prezentačné štýly a prístupy (video ukážky, ukážky slidov, …). Tvorba Vášho vlastného autentického prezentačného štýlu.
10:15 – 12:00 Príprava prezentácie
 • Menej môže byť viac – rôzne prístupy ako si pripraviť efektívnu prezentáciu (využívanie rôznych programov, pomôcok, štýlov komunikácie, atď.).
 • Ako začať prezentáciu, jadro prezentácie, záver, spätná väzba.
 • Ako sa správne rozhodnúť ohľadom využívania prezentačnej technológie? Urobte vašu prezentáciu jednoduchou a atraktívnou!
 • Rozprávanie príbehov – aj tu sú určité pravidlá.
 • Najčastejšie chyby (začiatok prezentácie, predstavenie cieľa, štruktúry, veľa info na slide, zhrnutie prezentácie, silná myšlienka na záver, spätná väzba, follow up, atď.).
13:00 – 14:30 Prezentovanie a video-tréning
 • Nácvik, nácvik, nácvik!
 • Tipy a triky čo robiť niekoľko minút pred prezentáciou.
 • Verbálne a neverbálne aspekty prezentácie.
 • Reč tela.
 • Začiatok prezentácie.
 • Jadro prezentácie.
 • Zhrnutie.
 • Načasovanie v praxi – sledovanie času je veľmi dôležité!
 • Užitočné tipy a triky ako urobiť vašu prezentáciu zapamätateľnou, úžasnou a “chytľavou”.
 • Ako získať spätnú väzbu (nepriamo – verbálne a neverbálne prejavy publika. priamo – dotazník, otázky, diskusia).
14:45 – 16:30 Video-tréning

Manažment času

Deň má rovnaký počet hodín pre každého z nás. Nie všetci však dokážeme pracovať s časom v náš prospech. Prostredníctvom tréningového kurzu „Time Management“ vám pomôžeme nájsť odpovede na nasledovné otázky. Čo to znamená efektívna práca s časom? Čo všetko vplýva na plánovanie nášho času? Je vôbec možné v dnešnej rýchlej dobe plánovať čas? Ako identifikovať a eliminovať najväčších „žrútov“ Vášho času? Ako si vypracovať plán a nestratiť zameranie na dosiahnutie cieľa? Ako posilňovať koncentráciu? Na tieto a mnohé iné otázky vám zodpovieme na našom tréningu.


Cieľ tréningu:
Hlavným cieľom tréningu je naučiť vás efektívnejšie plánovať čas, identifikovať priority a odhaliť rezervy práce s vašim časom.


Cieľová skupina:
Manažéri, lídri, obchodní zástupcovia, HR manažéri, jednotlivci so záujmom o rozvoj kľúčových manažérskych zručností a vytváranie kompetencií.


Metódy tréningu:

Koučing, mentoring, prípadové štúdie, rolové hry, tréning.


Najbližší termín tréningu:
21.6.2018 


Cena tréningu:
150 € / osoba (vrátane DPH)
Cena zahŕňa miesto na tréningu, vystavenie osvedčenia o jeho absolvovaní, občerstvenie cez prestávky, obed a vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre každého učastníka individuálne. 

Harmonogram tréningu a obsahová náplň
08:30 – 10:00 Time Management
 • Základné princípy efektívneho manažovania vlastného času.
10:15 – 12:00 Analýza využívania vášho času.
 • Diagnostika Vášho Time Managementu.
13:00 – 14:30 Klarifikácia priorít
 • Identifikácia dlhodobých, stredonodobých a krátkodobých cieľov.
 • Identifikácia priorít (matica).
14:45 – 16:30 Užitočné tipy a triky
 • Užitočné rady ako efektívne pracovať s časom
 • Stress management.
 • Ďalšie návrhy.
 • Diskusia.

Efektívny líder

Cieľ tréningu:
Cieľom tréningu je prostredníctvom praktických techník a nástrojov situačného leadershipu naučiť účastníkov tréningu efektívne viesť, komunikovať a motivovať rôzne typy osobnosti v tíme, s dôrazom na plnenie prioritných cieľov. Hlavným zámerom tréningu je rozvoj kľúčových kompetencií manažéra ako lídra tímu.


Cieľová skupina:
Manažéri, lídri, obchodní zástupcovia, HR manažéri, jednotlivci so záujmom o rozvoj kľúčových manažérskych zručností a vytváranie kompetencií.


Metódy tréningu:

Audiovizuálne techniky, počítačová prezentácia, tlačený text, cvičenia, kreatívne techniky, diskusia a video tréning.


Najbližší termín tréningu:
26.7.2018 

Cena tréningu: 150 € / osoba (vrátane DPH)
Cena zahŕňa miesto na tréningu, vystavenie osvedčenia o jeho absolvovaní, občerstvenie cez prestávky, obed a vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre každého učastníka individuálne. 

Harmonogram tréningu a obsahová náplň
08:30 – 10:00 Leadership
 • Leadership – princípy vodcovstva.
 • Manažér vs. líder.
 • Osobnosť dobrého lídra.
10:15 – 12:00 Situačný leadership
 • Rozhodovacie procesy – typy, štýly a formy.
 • Motivácia vs kompetencie ľudí.
 • Situačné štýly vedenia ľudí založené – analýza a implementácia jednotlivých štýlov.
13:00 – 14:30 Efektívny leadership
 • Kritériá výberu štýlu vedenia ľudí.
 • Efektívne vedenie ľudí – jednotlivci vs. tím.
14:45 – 16:30 Rozvoj ľudí
 • Rozvoj schopností členov tímu – vytváranie synergií.
 • Individuálne akčné plány.

Obchodnícke zručnosti

Chcete sa naučiť:

 • získať dôveru obchodného partnera?
 • efektívne viesť obchodný rozhovor?
 • používať techniky a taktiky k zefektívneniu obchodného rokovania?
 • udržať si pozornosť a zvedavosť vašich obchodných partnerov od samého začiatku až po záver obchodného rokovania?
 • zisťovať potreby zákazníka a na základe správnej typológie pridať to, čo vás odlíši od konkurencie?
 • efektívne pracovať s námietkami?
 • rozpoznať obchodné signály?
 • čo všetko musíte zvládnuť k uzavretiu dohody?
 • efektívne diagnostikovať klienta?
 • ako sa efektívne starať o klienta a rozvíjať obchodný vzťah?

Ak ste si na vyššie uvedené otázky odpovedali áno, tento tréning je určený práve vám. Naučíme vás čo je potrebné urobiť v prípravnej fáze obchodného rokovania, ako vytvoriť skutočne dobré východisko pre váš úspech a získanie si dôvery vášho obchodného partnera. Prostredníctvom našich najmodernejších tréningový techník Vám podáme reálnu spätnú väzbu na Vaše súčasné obchodnícke zručnosti a spolu s Vami vytvoríme plán rozvoja pre váš osobný rast. Stanete sa vlastnými koučmi, ktorí dokážu premeniť vaše slabé stránky na silné. Naučíme vás ako pri vedení obchodného rokovania získať záujem a dôveru svojho obchodného partnera, ako si ju udržať a rozvíjať.


Cieľ tréningu:

Hlavným cieľom tréningu je naučiť vás používať konkrétne techniky, ktoré výraznou mierou prispejú k zefektívneniu vašich obchodníckych zručností. Naučíte sa aké fázy a akú štruktúru má dobrý obchodný rozhovor, ako viesť rozhovor so svojim klientom, ako pracovať na získavaní jeho dôvery, ako správne diagnostikovať vášho obchodného partnera, ako pracovať s námietkami prípadne viesť obchodné rokovanie s viacerými partnermi a ako pracovať na vytváraní dlhodobého vzťahu.


Cieľová skupina:
Obchodný zástupcovia.


Metódy tréningu:

Počítačová prezentácia, tréning, kreatívne techniky, rolové hry, prípadové štúdie, video tréning, diskusia.


Najbližší termín tréningu:
23.8.2018 


Cena tréningu:
150 € / osoba (vrátane DPH)
Cena zahŕňa miesto na tréningu, vystavenie osvedčenia o jeho absolvovaní, občerstvenie cez prestávky, obed a vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre každého učastníka individuálne. 

Harmonogram tréningu a obsahová náplň
08:30 – 10:00 Príprava obchodného rokovania
 • Príprava obchodného rokovania – štruktúra a fázy obchodného rokovania.
 • Tvorba obsahu – racionalita a emocionalita obchodného rokovania.
10:15 – 12:00 Príprava na obchodné rokovanie
 • Čo všetko musí obchodník urobiť ešte pred samotným obchodným rokovaním.
 • Päť dôležitých minúť pred obchodným rokovaním
 • Elminácia trémy
 • Začiatok obchodného rokovania.
 • Efektívne vedenie obchodného rokovania.
13:00 – 14:30 Tréning - rozpoznanie obchodných signálov
 • Efektívna komunikácia a sebaprezentácia (dôležité signýly verbality a nonverbality).
 • Získavanie spätnej väzby.
 • Rozpoznanie obchodných signálov (šifrovanie a dešifrovanie informácií).
 • Nácvik obchodného rozhovoru.
 • Tréning obchodného rokovania.
14:45 – 16:30 Video-tréning – efektívne vedenie obchodného rokovania, zvládanie námietok, dosiahnutie dohody
 • Práca s námietkami.
 • Podávanie spätnej väzby.
 • Najčastejšie obchodnícke chyby.
 • Biznis etiketa pre obchodníkov.
 • Tvorba plánu osobného rozvoja.
 • Diskusia.

Sebaprezentácia – prekonávanie vnútornej neistoty a trémy

Súčasťou profesionality v akejkoľvek oblasti vášho pôsobenia je sebaisté vystupovanie a efektívna komunikácia. Tréning sebaprezentácia – prekonávanie vnútornej neistoty a trémy je určený pre všetkých so záujmom o osobný rozvoj s dôrazom na zvládanie stresových situácií pri komunikácii aj s náročnejšími komunikačným partnermi, prípadne väčším publikom.


Cieľ tréningu:
Hlavným cieľom tréningu sebaprezentácia je prostredníctvom efektívnych techník pozitívnej psychológie posilniť kľúčové kompetencie – sebauvedomenie, sebaregulácia, mentálna pružnosť a to s cieľom zefektívniť vaše zručnosti pri prezentácii pred menším ale i väčším auditóriom.  Tréning sebaprezentácia vám umožní identifikovať kľúčové hodnoty pre budovanie Vašej vlastnej značky.


Cieľová skupina:
Jednotlivci, prípadne pracovné tímy so záujmom o osobný rozvoj v oblasti sebaprezentácie a získavania vnútornej istoty pri prezentovaní.


Metódy tréningu:

Počítačová prezentácia, tréning, príbehy, kreatívne techniky, video tréning, diskusia.


Najbližší termín tréningu:
20.9.2018 


Cena tréningu:
150 € / osoba (vrátane DPH)
Cena zahŕňa miesto na tréningu, vystavenie osvedčenia o jeho absolvovaní, občerstvenie cez prestávky, obed a vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre každého učastníka individuálne. 

Harmonogram tréningu a obsahová náplň
08:30 – 10:00 Sebaprezentácia
 • Brainstorming a tvorba Vašej sebaprezentácie.
 • Tvorba štruktúry sebaprezentácie.
 • Prezentačné štýly a prístupy (video ukážky). Tvorba Vášho vlastného autentického sebaprezentačného štýlu.
10:15 – 12:00 Príprava sebaprezentácie
 • Menej môže byť viac – rôzne prístupy ako si pripraviť efektívnu sebaprezentáciu (využívanie rôznych pomôcok, štýlov komunikácie, …)
 • Ako začať, ako zaujať.
 • Najčastejšie chyby pri sebaprezentácii
13:00 – 14:30 Video tréning sebaprezentácie
 • Tipy a triky čo robiť niekoľko minút pred prezentáciou.
 • Verbálne a neverbálne aspekty sebaprezentácie.
 • Užitočné tipy a triky ako urobiť Vašu sebaprezentáciu zapamätateľnou, úžasnou a “nezabudnuteľnou”.
14:45 – 16:30 Prekonávanie vnútornej neistoty a trémy
 • Užitočné rady a tréningové techniky ako sa zbaviť neistoty a trémy v rôznych situáciách.