//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Tréning reziliencie pre firmy aj jednotlivcov

O službe

Reziliencia je koncept ktorý v dnešnej hektickej dobe naberá stále viac na význame. Stáva sa nevyhnutným predpokladom pre úspešnú prácu manažérov, radových zamestnancov i celého radu ďalších profesií. V osobnom živote ide o schopnosť spojenú s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Na tréningu reziliencie si osvojíte poznatky o kľúčových kompetenciách, zručnostiach a technikách, prostredníctvom ktorých je reálne možné dosiahnuť vaše osobné i profesionálne vízie. Obsahová náplň je naozaj bohatá:

 • zvyšovanie reziliencie so zameraním na konkrétnu profesiu či osobný život
 • nadobúdanie kľúčových kompetencií – ako napríklad sebauvedomenie, sebaregulácia, sebapoznanie, mentálna pružnosť, sila charakteru, vytváranie vzťahov a sieťovanie
 • získavanie kľúčových zručností – ako napríklad manažovanie vlastnej energie, kritické myslenie, poznanie svojich talentov, pozitívne myslenie, práca s predsudkami, efektívne riešenie problémov, mentálne hry, efektívna empatická komunikácia, pasce našej mysle, vytváranie dobrých vzťahov
 • osvojenie techník zameraných na zvládanie nadmerného stresu
 • pozitívna psychológia a jej význam pre každodenný pracovný a osobný život

Pre koho sú tréningy reziliencie určené

 • Pre firmy – od vrcholových manažérov, cez stredný manažment až po radových zamestnancov
 • Pre ďalšie profesie – ako napríklad obchodní zástupcovia, rôzni špecialisti či učitelia
 • Pre jednotlivcov – všetkých ľudí so záujmom o osobný rozvoj s cieľom dosiahnutia dobrého, šťastného a zmyslom naplneného života

Prečo si vybrať naše tréningy reziliencie

 • Tréningy vychádzajú z najnovších odborných poznatkov pozitívnej psychológie
 • Naučia vás manažovať vlastnú energiu v rovine fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj spirituálnej a uľahčia vám dosahovať vaše ciele v pracovnom aj osobnom živote
 • Sú zamerané na efektívne riešenie problémových a stresových situácii z každodennej praxe – zvyšujú kvalitu rozhodovania a úroveň kritického myslenia u manažérov, produktivitu práce u radových zamestnancov a prispievajú k osobnému rozvoju jednotlivcov
 • Po ich absolvovaní získate prestížny certifikát
 • Miesto tréningu si môžete zvoliť kdekoľvek – vo vašej firme aj mimo nej
 • Garantom vysokej odbornej úrovne našich tréningov je PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. – expertka s bohatými teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy i praktickými znalosťami zo zahraničných stáží v Belgicku a USA, autorka monografie a množstva odborných článkov z tejto oblasti