PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Tréning reziliencie: zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti

Reziliencia je schopnosť spojená s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Na tréningu reziliencie si osvojíte poznatky o kľúčových kompetenciách, zručnostiach a technikách, prostredníctvom ktorých je reálne možné dosiahnuť vaše osobné i profesionálne vízie. Obsahová náplň je naozaj bohatá:

 • zvyšovanie reziliencie, psychickej odolnosti a angažovanosti so zameraním na konkrétnu profesiu či osobný život
 • nadobúdanie kľúčových kompetencií – ako napríklad sebauvedomenie, sebaregulácia, realistický optimizmus a proaktivita, empatia a spolupráca, vytrvalosť a húževnatosť, sila charakteru, mentálna pružnosť, vytváranie vzťahov a sieťovanie
 • získavanie kľúčových zručností – ako napríklad manažovanie vlastnej energie, kritické myslenie, poznanie svojich talentov, pozitívne myslenie, práca s predsudkami, efektívne riešenie problémov, mentálne hry, efektívna empatická komunikácia, pasce našej mysle, vytváranie dobrých vzťahov
 • osvojenie techník zameraných na zvládanie nadmerného stresu
 • pozitívna psychológia a jej význam pre každodenný pracovný a osobný život

Prečo si vybrať tréning reziliencie?

  • Tréningy vychádzajú z najnovších odborných poznatkov pozitívnej psychológie.
  • Naučia vás manažovať vlastnú energiu v rovine fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj spirituálnej a uľahčia vám dosahovať vaše ciele v pracovnom aj osobnom živote.
  • Sú zamerané na efektívne riešenie problémových a stresových situácii z každodennej praxe. Zvyšujú kvalitu rozhodovania a úroveň kritického myslenia u manažérov, produktivitu práce u radových zamestnancov a prispievajú k osobnému rozvoju jednotlivcov.
  • Na tréningu si zmeriate svoje RQ (resilience quotient) a naučíte sa s ním pracovať.
  • Garantom vysokej odbornej úrovne našich tréningov je PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. – expertka s bohatými teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy i praktickými znalosťami zo zahraničných stáží v Belgicku a USA, autorka monografie a množstva odborných článkov z tejto oblasti.

Viac o tréningu

Cieľ tréningu

Hlavným cieľom tohto tréningu je naučiť vás používať konkrétne metódy a techniky, ktoré priamo vplývajú na rozvoj vašej reziliencie. Tak v pracovnej ako i v súkromnej oblasti. Pridanou hodnotou tohto tréningu je diagnostika vášho RQ (resilience quotient) a získanie individuálnej spätnej väzby k rozvoju vašej osobnej reziliencie.

Po absolvovaní tréningu:

  • budete vedieť efektívnejšie využívať vaše schopnosti, energiu a čas.
  • získate schopnosť vytvárať vzťahy založené na dôvere.
  • rozviniete svoje kritické myslenie, kreativitu a kongruenciu.
  • získate nový pohľad na možnosti vášho celkového nastavenia a riešenia neštandardných, problematických, záťažových a stresových situácií.
  • dozviete sa, ako rozvíjať svoje silné stránky, ako pracovať s konkrétnymi komunikačnými technikami a ako využívať techniky kritického myslenia vychádzajúce z najnovších poznatkov pozitívnej psychológie.

Tréning je zameraný najmä na tréning kľúčových kompetencií a kľúčových zručností vedúcich k vyššej reziliencii, psychickej odolnosti, výkonnosti, spokojnosti a angažovanosti.

Pre koho je tréning určený
  • Pre jednotlivcov – všetkých ľudí so záujmom o osobný rozvoj s cieľom dosiahnuť dobrý, šťastný a zmysluplný život.
  • Pre firmy – od vrcholových manažérov, cez stredný manažment až po radových zamestnancov.
  • Pre HR manažérov – ako efektívny koncept pre zvyšovanie angažovanosti zamestnancov.
  • Pre ďalšie profesie – ako napríklad obchodní zástupcovia, rôzni špecialisti či učitelia.
Časový harmonogram tréningu

08·30 – 10·00 BLOK I.

Reziliencia a psychická odolnosť – prečo je dôležité začať na nej pracovať a cielene ju rozvíjať. Techniky rozvoja Vašej osobnosti s cieľom porozumieť Vašim hodnotám, myšlienkam, poslaniu, konaniu, rozhodnutiam a ich dôsledkom.

10·00 – 10·15 prestávka

10·15 – 12·00 BLOK II.

Predstavenie kľúčových kompetencií – Sebapoznanie. Sebaregulácia a prispôsobivosť. Kritické myslenie a kreativita. Empatia a spolupráca.

Optimizmus a proaktivita. Zdravý životný štýl. Vytrvalosť a húževnatosť. Vytváranie dobrých vzťahov a sieťovanie. Predstavenie a realizácia diagnostiky Vášho RQ.

12·00 – 13·00 obedňajšia prestávka

13·00 – 14·30 BLOK III.

Vyhodnotenie a podávanie spätnej väzby na RQ test.

Praktické ukážky tréningových techník na zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov.

Tvorba plánu osobného rozvoja Vašej reziliencie.

14·30 – 14·45 prestávka

14·45 – 16·00 BLOK IV.

Praktické ukážky tréningových techník na zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti zamestnancov.

Tvorba plánu osobného rozvoja Vašej reziliencie.

Diskusia.

Miesto tréningu

PLUS Academia, Devínska cesta 6, Bratislava – Karlova Ves

  • Dopravné spojenie: zastávka Molecova
  • Električky – č. 4, 5, 6, 9
  • Autobus/Trolejbus – č. 32, 33, 133, 139
  • Parkovanie – 4 vyhradené parkovacie miesta pred našou budovou; parkovisko LIDL; parkovisko reštaurácie Riviera
  • Súradnice – 48.147833, 17.062404
Najbližšie termíny tréningu

Do odvolania pozastavené.

Cena tréningu
159 € s DPH / osoba

V cene sú zahrnuté tréningové materiály, občerstvenie počas prestávok, vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre účastníkov workshopu.

V cene nie je zahrnutý follow up a obed.

“S PLUS Academiou som absolvoval tréning reziliencie a môžem ho vrelo odporučiť. Zuzana Čmelíková viedla od začiatku tréning veľmi kompetentne a zanietene, flexibilne reagovala na naše vyslovené potreby, dbala na praktické rady a precvičenie a vylepšenie individuálnych nedostatkov, z ktorých reálne dnes čerpám pri mojej každodennej práci. Oceňujem vysoký profesionálny prístup školiteľky.”

Andrej M.
Senior Brand Manager

“Ocenili sme najmä množstvo praktických príkladov, ktoré sú aplikovateľné v praxi. Využiť sa dajú v súkromnom aj pracovnom živote, od emócií až po dosahovanie vlastných cieľov. Lektorka a jej prejav boli veľmi príjemné.”

anonymná spätná väzba

“Spolupráca s PLUS Academiou je príkladom výnimočnej profesionálnej kooperácie. Oceňujem vysoký level PhDr. Zuzany Čmelíkovej, PhD, jej flexibilitu, medzinárodné skúsenosti, networking a prinášanie inovatívnych tréningov.

Skvelým príkladom je práve tréning reziliencie, na ktorom účastníci získavajú zručnosti a návody potrebné k zvládaniu dnešného rýchleho života v dlhodobej perspektíve. Pre mňa bol tréning obrovským prínosom aj z pohľadu mojej manažérskej práce.

Luboš J.
Riaditeľ

“Fantastický prístup lektorky. Skvelá odbornosť, aktivita, témy – všetko sa mi páčilo. Bola to taká ochutnávka a určite sa chcem do týchto tém vnoriť hlbšie.”

anonymná spätná väzba

“U nás boli veľmi pozitívne ohlasy na celé školenie reziliencie.
Určite to bol pre všetkých účastníkov tréningu veľký zážitok a veľmi si chvália váš prístup a skúsenosti.”

Marcela O.
Organizátorka tréningov

“Téma tréningu bola veľmi zaujímavá, rovnako aj získané informácie. Lektorka bola výborná, je vidieť, že má veľké znalosti o téme. Mali sme len kratší tréning, ale určite budeme uvažovať o riadnom (dvojdňovom) tréningu.”

anonymná spätná väzba

“Ocenili sme najmä citlivý prístup k hodnoteniu výsledkov a vysvetľovanie základných pojmov a postupov na vlastných skúsenostiach. Celkovo bol prístup zo strany školiteľov veľmi motivačný.”

anonymná spätná väzba

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

trénerka

Zuzana Čmelíková má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment na Univerzite Mateja Bela. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA. V rokoch 2004 – 2009 pracovala na Univerzite Mateja Bela ako odborná asistentka, Zástupkyňa vedúceho katedry a členka akademického senátu. V tom istom období pôsobila v Centre aplikovanej etiky BB CAE ako trénerka a koučka.

Od roku 2009 – 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačného leadershipu, organizačnej kultúry, organizačným hodnotám a firemným vzdelávacím programom. Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografie, ktorá je v súčasnosti odporúčaným študijným materiálom pre vysoké školy humanitného a spoločenskovedného zamerania.

V roku 2011 založila svoju vlastnú vzdelávaciu spoločnosť Better Future, s.r.o.. V súčasnosti pôsobí ako externá trénerka (Better Future) oddelenia Biznis School v spoločnosti PLUS Academia. Zároveň sa viac ako jedno desaťročie venuje lektorskej a trénerskej činnosti najmä v oblastiach diagnostika a tvorba organizačnej kultúry, leadership development, self-management, reziliencia, stresmanažment, manažérske tréningy a iné.

V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou.