Často kladené otázky

Všeobecné otázky

Môžem si u vás spraviť štátnu skúšku z jazyka?
Nie, štátne skúšky môžu vykonávať iba štátne jazykové školy.
Môžem si u vás spraviť rekvalifikačný kurz?
Nie, rekvalifikačné kurzy poskytujú iba univerzity, respektíve akreditované centra na tento typ služby určené.
Pôsobite aj v zahraničí?
Sme spoločnosť vlastnená slovenskými majiteľmi a zatiaľ v zahraničí nepôsobime.
Môžem sa u vás zamestnať?
Určite áno! Čo sa týka jazykových lektorov a trénerov, nábor robíme nepretržite, stačí sa nám ozvať cez podstránku Kariéra, kde nájdete aj prípadné informácie o ďalších pracovných ponukách.

Jazykové kurzy

Aká je ideálna frekvencia štúdia?

Voľba frekvencie štúdia vždy záleží od typu kurzu, ktorý študujete, ale aj od vašej aktuálnej znalosti jazyka. Zatiaľ čo pri začiatočníkoch, bude frekvencia 1×60 minút týždenne nepostačujúca, pokročilí študenti ju môžu využiť ako formu udržiavacieho kurzu, či doplnkového špecializovaného štúdia.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím častejšie prídete s jazykom do kontaktu, tým lepšie výsledky budete v rámci svojho štúdia dosahovať. Preto vždy odporúčame našim klientom organizovať kurzy s frekvenciou 2×90 minút do týždňa, prípadne 3×60 minút do týždňa. Najmä pre dospelých študentov je dôležité aby gro výučby prebehlo na hodinách a nemuseli tak veľa času stráviť domácou prípravou.

Kde prebieha vyučovanie?
Z 90% vyučovanie prebieha vo vašich priestoroch, takže lektori prídu v stanovenom čase na vami vybrané miesto. V prípade, že nemáte dostupné priestory na výučbu, môžeme kurzy realizovať aj v našich priestoroch na Starých Gruntoch 36.
Aký je maximálny počet študentov v jednej skupine?
Počet študentov v skupine prispôsobujeme typu štúdia a požiadavkám klienta. Pre zachovanie čo najväčšej efektivity štúdia odporúčame výučbu realizovať s ideálne šiestimi a maximálne ôsmimi študentami.
Máte v ponuke aj kurzy so zahraničnými lektormi?
Áno, náš tím tvoria aj zahraniční lektori, ktorí majú obrovské skúsenosti s výučbou a dlhodobo pôsobia na Slovensku. Zahraničných lektorov máme k dispozícii po celom Slovensku.
Aké študíjne materiály používate a aká je ich cena?

Opäť to záleží najmä od typu kurzu. Pred začiatkom štúdia si s vami naši metodici sadnú s klientom za jeden stôl a porozprávajú sa o vašich očakávaniach a predstavách, s ktorými k nám prichádzate. Na ich základe sa postaví osnova kurzu a podľa nej vyberie vhodný študíjny materiál. Ako partner Oxfor University Press pracujeme iba s najkvalitnejšími a najaktuálnejšími učebnými materiálmi, aké sú k dispozícii.

Cena študíjnych materiálov sa pohybuje v rozmedzí od 25-30 € za kompletnú sadu, ktorá obvykle zahŕňa učebnicu, pracovný zošit a audio nahrávky.

Soft skills tréningy

Aký je rozdiel medzi tréningom, workshopom a seminárom?
Na tréningu vždy ide o nácvik konkrétnych zručností s cieľom nadobudnúť kompetenciu v danej oblasti. Seminár má teoretickejší charakter ako tréning. Pri workshope hľadáme spoločne riešenia – my väčšinou vystupujeme v roli facilitátora – napr. pri tvorbe firemnej filozofie a pod.
Aký je postup pri nastavovaní firemného vzdelávania, respektíve objednávaní tréningov?

Vždy to záleží od konkrétneho prípadu, no vo všeobecnosti sa jednotlivé kroky dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

 • kontaktujete nás
 • stretneme sa
 • diagnostikujeme váš stav/vaše potreby v oblasti služieb, ktoré ponúkame (poradenstvo, firemne vzdelávanie, koučing)
 • spravíme analýzu
 • vyhodnotíme výsledky
 • odporučíme tréning(y), pripadne nastavíme celú stratégiu vzdelávania, respektíve tvorby firemnej kultúry
 • zmonitorujeme spätnú väzbu
 • v prípade záujmu zrealizujeme follow-up stretnutie
Aká je štandardná dĺžka tréningov a akú dĺžku tréningov odporúčate vy?
Väčšinou organizujeme 1 – 2 dňové tréningu. Čo sa firemného vzdelávania týka, na dvoj dňovom tréningu je vždy viac priestoru pre rozobratie konkrétnych prípadových štúdií a prípadných doplňujúcich otázok zo strany klientov. Na druhej strane, jednodňové tréningy sú vhodnou formov pre otvorené tréningy. Nastavenie každého typu vzdelávania sa však vždy odvíja od vašich reálnych potrieb.
Na akú tematickú oblasť firemného vzdelávania sa zameriavate?

Naše portfólio je pomerne široké. Inovatívnosť je našou hodnotou a snažíme sa prichádzať s novými témami ako napr. tréning psychickej odolnosti nie len pre manažérov.

Veľmi dobre sa tiež cítime v témach z oblasti leadershipu, change managementu a obchodníckych zručností.

Organizujete ukážky tréningov? Môžem sa prísť pozrieť na niektorý z vašich tréningov?
Áno. Organizujeme otvorené tréningy na rôzne témy, prípadne je možné objednať si u nás demo ukážku, ktorú môžeme realizovať priamo u vás vo firme.
Čo je to organizačná etika?
Organizačnú etiku vnímame ako viac menej samostatný špecifický typ aplikovanej etiky, prekračujúci rámec podnikateľských aktivít. Organizačná etika sa fundamentálne zaoberá otázkami integrity, zodpovednosti a morálnej voľby. Obsahuje komplexný rámec, ktorý v sebe zahŕňa tvorbu a implementáciu procesov, postupov a organizačných morálnych hodnôt. Jej hlavným zámerom je správať sa zodpovedne voči všetkým stakoholderom (záujmovým skupinám) a realizovať rozhodnutia, ktoré participujú na dobrom živote organizácie. Pri týchto rozhodnutiach zohrávajú nezastupiteľnú úlohu práve organizačné morálne hodnoty, ktoré slúžia ako jednotiaca sila organizácie. Organizačná etika napomáha organizácii definovať samu seba, vrátane toho, čomu sama verí.
Kto sú to stakoholderi?

Stakeholdermi nazývame všetky záujmové skupiny, ktoré akýmkoľvek spôsobom vplývajú na organizáciu, alebo sú akýmkoľvek spôsobom aktivitami organizácie ovplyvňované. Najčastejšie sa stakeholderi rozdeľujú na primárnych a sekundárnych. Napr. ako primárni stakeholderi môžu byť zamestnanci, lídri, manažéri, akcionári, a pod. Medzi sekundárnych stakeholderov môžu patriť dodávatelia, odberatelia, vláda, spoločnosť ako celok a pod.

Každý organizácia by si mala byť plne vedomá kto ovplyvňuje jej činnosť a na koho majú ich aktivity vplyv. Práve za tým účelom sa vytvára stakeholderská mapa.

Čo je to etická kongruencia?
Slovo kongruencia znamená zhoda. Pojem etická kongruencia vyjadruje zhodu medzi formálne deklarovaným stavom etiky napr. v organizácii a jej reálnym stavom (reálne praktizovanie jednotlivých etických praktík).

Jazykové certifikáty

Je skúška TOEIC® náročná?

Všetko závisí od našej aktuálnej úrovne spôsobilosti. Skúška bola pripravená tak, aby merala úroveň vedomostí z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Hodnotenie je vyjadrené v bodovom rámci od 10 do 990. Práve z tohto dôvodu je stupeň obtiažnosti otázok diferencovaný tak, aby bolo možné precízne zistiť na akej úrovni sa uchádzač nachádza. Kandidát získava rôzny počet bodov v závislosti od stupňa obtiažnosti jednotlivých otázok. Výhodou skúšky je to, že pred začatím skúšky nemusí kandidát deklarovať svoju znalosť jazyka. Táto skúška opisuje úroveň spôsobilosti uchádzača v závislosti od počtu bodov, aký získal.

Ak chcem urobiť skúšku TOEIC®, musím sa pred tým zapísať na prípravný kurz?
Nie. TOEIC® skúška je vytvorená tak, aby merala aktuálne znalosti kandidáta a nie jeho vedomosti o skúške. Skúšku TOEIC® vykonávajú milióny ľudí na celom svete, ktorí sú profesionálne aktívni a používajú anglický jazyk alebo s ním vo svojom živote majú kontakt. Tieto osoby, často na test prihlasované zo strany zamestnávateľa, nemajú čas chodiť na konkrétne kurzy týkajúce sa skúšky. Preto nie je potrebné ukončiť kurz pred vykonaním TOEIC®. Jazykové školy však ponúkajú kurzy, vďaka ktorým je možné sústrediť sa na slovnú zásobu alebo tematiku skúšky a prostredníctvom toho rozvíjať svoje praktické jazykové schopnosti a pripraviť sa dokonale na skúšku.
Ako sa môžem pripraviť na skúšku TOEIC®?

Na TOEIC® skúšku sa môžete pripraviť na každom kurze, ktorý obsahuje prvky Office/Business English. V praxi to znamená, že anglický jazyk sa môžete jednoducho učiť a skúšku urobiť ako ukončenie jednej etapy a verifikácie svojich pokrokov. Túto skúšku robia študenti aj niekoľkokrát, za každým si svoj výsledok zlepšujú a môžu si byť istí, že ich investícia do jazykových školení je rozumná.

Pri príprave na skúšku je potrebné svoju pozornosť obrátiť na slovnú zásobu, jej rozširovanie a následné upevňovanie. Oplatí sa preto čítať čo najviac autentických textov, počúvať rádio alebo pozerať informačné programy v televízii. Ak je to možné, oplatí sa udržiavať kontakt s cudzojazyčnými osobami, hoci aj telefonický alebo prostredníctvom e-mailu. Vtedy existuje možnosť ‘experimentovania’ s jazykom a naša plynulosť v používaní jazyka sa veľmi rýchlo zvyšuje.

Na skúšku sa môžete pripraviť aj individuálne, môžete využívať učebnicu, ktorá je na to určená.

Kde a kedy sa skúška TOEIC® uskutočňuje?

Skúška TOEIC® sa uskutočňuje dvomi spôsobmi, otvorenými a uzavretými stretnutiami.

Otvorené stretnutia skúšky TOEIC®  sú termíny plánované skúšobnými centrami. Sú to všeobecne dostupné termíny, na ktoré sa môže zapísať každý uchádzač. TOEIC® skúška je dostupná v skúšobných centrách minimálne raz za dva mesiace. Na tomto type skúšky môžete získať TOEIC® certifikát, ktorý je prenosný a široko akceptovaný ako doklad zvládnutia jazyka po celom svete.

Uzavreté stretnutia sú organizované firmami a korporáciami, jazykovými a vysokými školami, ktoré využívajú TOEIC® skúšky na rôzne účely. Takéto stretnutia sú uskutočňované pre organizované skupiny kandidátov alebo v inom termíne ako otvorené stretnutia, ak danej skupine termín nevyhovuje. Uzavreté stretnutia môžu prebiehať na ľubovoľnom mieste pod podmienkou, že spĺňa požiadavky ETS vzhľadom na administráciu skúšky, že sú dodržané administratívne procedúry, náležité odstupy medzi kandidátmi a že je zabezpečené príslušné ozvučenie. Aby ste sa mohli zúčastniť na uzavretých stretnutiach, opýtajte sa svojho zamestnávateľa, školy alebo vysokej školy, na kedy je plánovaný ďalší termín.

Čo je potrebné priniesť na skúšku?

Na skúšku potrebujete dokument potvrdzujúci vašu totožnosť, ako aj doklado zaplatení za skúšku (fyzické osoby). Všetky materiály dostanete v skúšobnej triede, takže si so sebou nemusíte vziať žiadne pomôcky a iné materiály. Od skúšajúceho z ETS dostanete ceruzku na vyplnenie hárku s odpoveďami. Počas vypĺňania hárku nepoužívajte pero.

Pre viac informácií o skúške si stiahnite príručku testujúceho sa.

Je možné robiť si počas skúšky TOEIC® poznámky?
Nie. Všetky odpovede sa zapisujú ihneď na hárky s odpoveďami. Uchádzač počas skúšky nedostáva papier na poznámky. Neodporúča sa ani robenie si poznámok v testovacej knižke.
Odpočítavajú sa body za nesprávne odpovede?

Skúška TOEIC® sa uskutočňuje dvomi spôsobmi, otvorenými a uzavretými stretnutiami.

Otvorené stretnutia skúšky TOEIC® sú termíny plánované skúšobnými centrami. Sú to všeobecne dostupné termíny, na ktoré sa môže zapísať každý uchádzač. TOEIC® skúška je dostupná v skúšobných centrách minimálne raz za dva mesiace. Na tomto type skúšky môžete získať TOEIC® certifikát, ktorý je prenosný a široko akceptovaný ako doklad zvládnutia jazyka po celom svete.

Uzavreté stretnutia sú organizované firmami a korporáciami, jazykovými a vysokými školami, ktoré využívajú TOEIC® skúšky na rôzne účely. Takéto stretnutia sú uskutočňované pre organizované skupiny kandidátov alebo v inom termíne ako otvorené stretnutia, ak danej skupine termín nevyhovuje. Uzavreté stretnutia môžu prebiehať na ľubovoľnom mieste pod podmienkou, že spĺňa požiadavky ETS vzhľadom na administráciu skúšky, že sú dodržané administratívne procedúry, náležité odstupy medzi kandidátmi a že je zabezpečené príslušné ozvučenie. Aby ste sa mohli zúčastniť na uzavretých stretnutiach, opýtajte sa svojho zamestnávateľa, školy alebo vysokej školy, na kedy je plánovaný ďalší termín.

Kde a kedy je možné zaregistrovať sa na skúšku TOEIC®?
Termín na skúšku si môžete rezervovať prostredníctvom nášho rezervačného systému. V prípade otvorených stretnutí sa na skúšku treba zaregistrovať najneskôr 16 kalendárnych dní pred zvoleným termínom. Uzavreté stretnutia sa organizujú podľa dohody.
Akým spôsobom môžem zaplatiť za TOEIC® skúšku?
Za skúšku môžete zaplatiť prevodom na účet na základe faktúry, ktorú vám po obdržaní objednávky vystavíme.
Ako dlho sa čaká na výsledky skúšky TOEIC®?

Výsledok skúšky TOEIC® vo forme prvotného bodového hodnotenia (Score Roster) sa môžete dozvedieť v priebehu 24 hodín od dátumu skúšky. Je to najkratší čas čakania na výsledky medzinárodnej skúšky na Slovensku.

Čakacia doba pre podrobnejšie výsledky (Score Report) je nasledovná:

 • Štandardné hodnotenie: 10 pracovných dní od chvíle, keď kancelária ETS vo Varšave získa vyplnené hárky s odpoveďami
 • Expresné hodnotenie: 2 pracovné dni od chvíle, kedy kancelária ETS vo Varšave získa vyplnené hárky s odpoveďami
 • Selekcia a nábor: 24 hod. od chvíle, kedy kancelária ETS vo Varšave získa vyplnené hárky s odpoveďami (špeciálna ponuka pre firmy).
Vzťahuje sa na výsledky skúšky TOEIC® 'termín platnosti'?

Stav našich znalostí z anglického jazyka sa mení v závislosti od toho, či s anglickým jazykom máme alebo nemáme kontakt. Osoba, ktorá je v neustálom kontakte s anglicky hovoriacimi osobami alebo chodí na kurz, bude robiť pokroky a zvyšovať si svoju úroveň. Osoba, ktorá si v učení urobí prestávku a nebude mať s cudzím jazykom kontakt, rýchlo mnoho vecí zabudne a jej úroveň sa nebude zvyšovať, ale znižovať.

Z toho dôvodu sa v Správe o výsledkoch TOEIC® nachádza informácia týkajúca sa obdobia platnosti výsledkov. Tento termín predstavuje 2 roky od dátumu skúšky. V praxi to znamená, že po uplynutí doby 2 rokov, nebude môcť ETS oficiálne potvrdiť výsledky kandidáta a kandidátovi vydať duplikát certifikátu.

Na certifikáte TOEIC® sa takýto ‘termín platnosti’ neuvádza, takže ho môžete využívať bez obmedzenia. Svoju pozornosť je však potrebné obrátiť na to, že na každom certifikáte sa nachádza dátum skúšky a ak sa chcete profesionálne predstaviť napr.  zamestnávateľovi, bude lepšie ak budete mať k dispozícii aktuálny dokument potvrdzujúci vaše vedomosti z cudzieho jazyka.

Môže sa postihnutá osoba zúčastniť na skúške TOEIC®?

Áno. Skúška bola vytvorená tak, aby bola dostupná pre všetkých záujemcov, teda aj pre osoby, pre ktoré je potrebné vytvoriť špeciálne podmienky. Na vaše prianie môže ETS zabezpečiť dodatočné výhody ako:

 • predĺžený čas trvania skúšky
 • osobu zapisujúcu/nahrávajúcu odpovede
 • osobu čítajúcu skúšku
 • audio nahrávku
 • zápis Braillovým písmom
 • tlač s veľkými písmenami
 • preskočenie sekcie Listening (iba pre nepočujúce osoby alebo osoby so sluchovou chybou)

Ak je počas skúšky ETS potrebné zabezpečiť špeciálne podmienky, musí byť o tomto fakte informovaná kancelária ETS alebo skúšobné centrum mesiac pred dátumom skúšky.

Angličtina DynEd

Je vzdelávanie prostredníctvm DynEd-u pre mňa?

DynEd bude pre vás ideálnym riešením na štúdium angličtiny, ak ste silno motivovaný naučiť sa jazyk, ale z časových dôvodov nedokážete navštevovať prezenčné hodiny v dostatočnej frekvencii (napr. ste často na cestách, pracujete v menej tradičných časoch a iné). DynEd je pre vás vhodný aj v prípade, že preferujete individuálne vzdelávanie.

Z našich skúsenosti máme najlepšie odozvy na DynEd z radov informatikov, obchodných zástupcov, ľudí pracujúcich na smeny, či manažérov rôzneho zamerania.

Je možné zakúpiť si DynEd ako fyzická osoba?

Áno, stačí sa registrovať v oficiálnom webshope a zakúpiť si licenciu v takej dĺžke, ako uznáte za vhodné. Pri prvej registrácii je možné kúpiť si minimálne 3 mesačnú licenciu, práve kvôli tomu, že tri mesiace je doba, kedy na sebe spozorujete prvé výsledky štúdia. Pri opakovanom nákupe je možné licenciu predlžovať minimálne o jeden mesiac – čím dlhšiu licenciu si však zakúpite, tým viac ušetríte v prepočte na jeden mesiac štúdia.

Pri registrácii je dôležité zvoliť našu spoločnosť ako vášho Vzdelávacieho partnera pre zabezpečenie lektorskej podpory.

Čo mám robiť po zakúpení licencie?
Krátko po tom, čo si DynEd zakúpite vás kontaktuje naša metodička pre DynEd, pani Sádovská, do celého systému vás zaučí a prvý mesiac vás bude štúdiom prevádzať. Po jednom mesiaci budete so štúdiom pokračovať bud s pani Sádovskou, alebo vám pridelíme iného lektora, ktorý je trénovaný na prácu s DynEd-om.
Ako dlho mi bude trvať naučiť sa po anglicky s DynEd-om?
Všetko záleží od tohho, koľko času budete štúdiu venovať a ako sa budete riadiť pokynmi vášho lektora, aby ste naplno využili potenciál DynEd-u. Dôležité je čo najviac počúvať jazyk a snažiť sa ho napodobňovať. Približne po 3 mesiacoch na sebe budete vidieť prvé výsledky – zlepšenie plynulosti v jazyku a efektívnejšie porozumenie hovorenému slovu.
Ako často mám študovať?

Ideálny progres dosiahnete, ak sa DynEd-u dokážete venovať približne 20 minút denne, pričom je dobré tento čas rozdeliť pokojne aj na dva menšie bloky, napríklad ráno a večer. DynEd je naprogramovaný tak, aby vás nenechal študovať príliš dlho a sám štúdium preruší, ak jeho dĺžka presiahne určitú hranicu.

Každopádne, nič sa nestane, aj keď budete študovať každý druhý, či tretí deň, progres na sebe spozorujete tiež.

Preklady a tlmočenie

Čo je to normostrana?
Normostrana (skratka NS) je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.
Ako zistiť orientačný počet normostrán a stanoviť si predbežnú cenu prekladu?

Postup na zistenie zodpovedajúceho počtu normostrán je veľmi jednoduchý: počet znakov v texte treba vydeliť buď číslom 1800, respektíve v niektorých prípadoch delíte celkový počet slov hodnotou 250. Týmto spôsobom si viete vopred vypočítať približný počet normostrán, a teda aj stanoviť predbežnú cenovú kalkuláciu. Výsledná kalkulácia sa robí z počtu normostrán preloženého textu. Nižšie uvádzame presný postup pri rôznych formátoch.

 

WORD dokumenty

V rámci Microsoft Word dokumentov sa pod jednou normostranou rozumie počet slov vrátane medzier – 1800 znakov.

Vo Worde  kliknete si na záložku „Revízia“ na hornej lište. Pod podzáložkou „Počet slov“ sa Vám zobrazí viacero údajov. Pre stanovenie počtu normostrán je pre Vás relevantný údaj „Počet slov „vrátane medzier. Daný počet slov vrátane medzier delíte hodnotou 1800.

POWERPOINT dokumenty

V rámci PowerPoint dokumentov sa pod jednou normostranou rozumie celkový počet slov – 250.

V PowerPointe kliknete si na záložku „Súbor“ na hornej lište. Pod podzáložkou „Informácie“ sa Vám zobrazí viacero údajov, nie vždy však všetky. Pre zobrazenie počtu slov je potrebné si kliknúť na „Zobraziť všetky vlastnosti“. Pre stanovenie počtu normostrán je pre Vás relevantný údaj „Slová“. Daný počet slov delíte hodnotou 250.

EXCEL dokumenty

V rámci Excel a kopírovateľných PDF dokumentov je potrebné si text skopírovať do súboru WORD a pokračovať podľa inštrukcii pre WORD dokumenty (viď vyššie).

PDF dokumenty (nekopírovateľné)

V prípade týchto dokumentov nie je možné so 100% presnosťou stanoviť počet normostrán pred samotným prekladom, nakoľko sa jedná predovšetkým o scany dokumentom (napr. scan vysvedčenia, manuálov a i.).

V tomto prípade vie prekladateľ / Key account manažér stanoviť iba odhadovaný počet normostrán. Výsledný počet normostrán a s ním aj súvisiaca kalkulácia sa dá vyčísliť až po samotnej realizácii prekladu.

Na čo sa pripraviť pri zadávaní prekladu, alebo tlmočenia?

V prípade prekladov je vždy dobré, ak máte vopred prichystané všetky dokumenty, ktoré potrebujete preložiť a zároveň termín, do ktorého potrebujete mať preklad preložený. Na základe týchto informácii vám budeme môcť stanoviť cenovú ponuku a vybrať najvhodnejšieho prekladateľa na prácu.

Čo sa tlmočenia týka, informácie, ktoré od vás budeme potrebovať sú plánovaný termín tlmočenia, typ tlmočenia, zameranie tlmočenia a ideálne aj dokumentácia k téme tlmočenia, aby sa mohli naši tlmočníci čo najlepšie pripraviť.

Všetkými procesmi vás radi prevedieme a o všetkom vás budeme informovať.

Jazykové pobyty

Do akých krajín môžem cez PLUS Academiu vycestovať v rámci jazykových pobytov?
V súčasnosti ponúkame pobyty do Anglicka, Nemecka, Rakúska, Ruska, Maltu, do Lotyšska a na Cyprus, kde máme overených a hlavne odskúšaných partnerov. V prípade, že by ste mali záujem vycestovať do inej krajiny, napíšte nám, my váš podnet spracujeme a pokúsime sa nájsť vhodného partnera. Tento proces však môže trvať dlhšie, než je bežné.
Koľko stojí zahraničný jazykový pobyt?
Censa sa vždy odvíja hneď od niekoľkých faktorov (destinácia, dĺžka pobytu, ubytovanie, parkovanie, iné služby…), preto je veľmi náročné stanoviť ju čo i len orientačne. Napíšte nám, my sa vám ozveme a na základe vašich predstáv vám cenu vykalkulujeme. Naše ceny sú rovnaké, ako keby ste si pobyt objednali priamo u našich partnerov. S nami si však ušetríte čas a starosti s vybavovaním.
Kedy je vhodné zamyslieť sa nad jazykovým zahraničným pobytom?
V tejto veci do značnej miery zohráva úlohu to, aký ste tym učiaceho sa, o aký typ pobytu máte záujem a aká je vaša aktuálna znalosť jazyka. Vo všeobecnosti majú o zahraničné pobyty najčastejšie záujem ľudia, ktorí už jazykom do určitej miery hovoria, no potrebuju nabrať sebavedomie a prax pri rozprávaní. V žiadnom prípade sa však nedá povedať, že toto je jediná kategória študentov, pre ktorú môže byť pobyt prínosný. Naši partneri poskytujú širokú škálu služieb a kurzov vhodných ako pre začiatočníkov, tak i pokročilých.
Nenašli ste odpovede na vaše otázky? Ozvite sa nám!
V prípade akýchkoľvek otázok, píšte na plus@plusacademia.sk, alebo volajte na +421 2 527 33 118.