Blog

Krízové okolnosti nám nastavili zrkadlo

daniel bacik fotka
Katarína Droppová

21. január 2021

Dĺžka čítania: 7 min.
Prečítané: 318 x

Z vysokoškolského projektu k jednej z najväčších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Od školení pre jednotlivcov až po vzdelávanie firemných gigantov. Zo slovenskej firmy po rozsiahle medzinárodné spolupráce.

Aj to je príbeh spoločnosti PLUS Academia, za ktorou v súčasnosti stojí 150 aktívnych lektorov a trénerov pripravených odovzdať svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti. A to nielen študentom, ale aj partnerom a konkurentom. Pretože ako hovorí jej CEO, PaedDr. Daniel Bacík: „V súčasnosti je len jedna cesta – cesta zdieľania vedomostí, know-how a spolupráce.“ O tomto nevšednom motte, o vývoji, ktorým vzdelávanie na Slovensku prešlo aj vďaka PLUS Academii, no tiež o tom, kam vzdelávanie smeruje v súčasnosti hovorí Daniel Bacík vo veľkom rozhovore.

deti s ucitelkou sa ucia po anglicky

Vzdelávanie si za 24 rokov, počas ktorých pôsobí vaša firma v tejto oblasti, prešlo zrejme výraznými zmenami. Čo považujete vy za ten zlom, kedy si spoločnosti uvedomili, že vzdelávanie ich zamestnancov je dôležité?

S príchodom zahraničného kapitálu na Slovensko sa zvýšil aj počet cudzincov v riadiacich pozíciách, tiež tu začali pôsobiť zahraničné spoločnosti. Jazyková (ne)pripravenosť zamestnancov komunikovať s manažmentom a vedením sa teda ukázala okamžite. Akútna, niekedy až bytostná potreba zvýšila záujem spoločností po dodávateľoch cudzích jazykov.

Zrejme vtedy nastal aj boom jazykových pobytov. V čom vidíte ich prínos?

Jazykové pobyty sú jedným z nástrojov osvojenia si cudzieho jazyka. Žiť, učiť sa a vôbec pôsobiť nejaký čas v prostredí jazyka, ktorý sa snažím naučiť, je výbornou možnosťou ako urýchliť požadovaný výsledok. A to nehovorím o multikultúrnom rozmere takýchto pobytov, možnosti socializovať sa a spoznávať nové prostredie, ľudí, či kultúry.

Zrejme aj preto, aby bola garantovaná istá kvalita jazykového vzdelávania, vznikla v roku 2010 Asociácia jazykových škôl (AJŠ SR). Prečo sa PLUS Academia stala jej členom?

Alfou a omegou je kvalita. Na slovenskom trhu pôsobí nespočetné množstvo jazykových škôl, inštitúcií, či živnostníkov. Dnes si jazykovú školu môže viac-menej otvoriť ktokoľvek. Naším primárnym cieľom bolo vytvoriť organizáciu združujúcu kvalitné jazykové školy na základe spoločne zadefinovaných štandardov. Ďalším cieľom bolo vytvoriť platformu, kde si takéto organizácie budú vedieť zdieľať svoje skúsenosti a poznatky. Pre tieto a mnohé iné dôvody sa stala PLUS Academia spoluzakladajúcim členom AJŠ SR a neustále aktívne participuje na jej aktivitách.

Aj toto nasvedčuje tomu, že svoje pôsobenie nevidíte len na lokálnej úrovni, ale vaša spoločnosť má aj medzinárodné pôsobenie.

Áno, je to tak, pretože lokálne sa, pri našom type biznisu, nedá rásť a napredovať. Je pre nás nevyhnutné byť v neustálom kontakte s inštitúciami, organizáciami a partnermi zo zahraničia, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania. Veľmi jednoducho povedané, ako môžeme vyučovať cudzie jazyky a robiť tréningy multikultúrnej komunikácie, ak by sme nepôsobili medzinárodne? Aj preto máme podpísané medzinárodné partnerské zmluvy o spolupráci napríklad so spoločnosťou ETS Global pre medzinárodne uznávané štandardy TOEFL, TOEIC, TFI a iné testy a certifikáty po celom Slovensku. Tiež máme výhradnú zmluvu pre online výučbový systém anglického jazyka DynEd/Neo Professional. Neodmysliteľnou súčasťou sú, samozrejme, aj naše aktivity v rámci projektov Erasmus+, ktoré realizujeme buď samostatne alebo cez aktivity v rámci AJŠ SR.

Aký je váš najzaujímavejší projekt týkajúci sa jazykového vzdelávania?

Jednoznačne projekt vzdelávania, prekladov a tlmočenia v spoločnosti Volkswagen Slovakia. Ide o jedinečný projekt po všetkých stránkach. Či už množstvom, zameraním práce a požiadavkou na kvalitu. Tento projekt nazývam lakmusovým papierikom našich schopností 😊 Výučbu sme začínali so 740 účastníkmi (v tendri sa pritom hovorilo o cca 550 účastníkoch) a končili sme o tri roky neskôr s počtom cca 1200 ľudí. Toto všetko sme realizovali prostredníctvom našich 60 lektorov priamo za bránami podniku VW v Bratislave a v Stupave.

Na začiatku to boli hlavne jazyky, neskôr ste vašu ponuku rozšírili aj o ďalšie vzdelávanie. Po čom je najväčší dopyt?

Niekedy okolo roku 2014 sme identifikovali potrebu diverzifikovať naše portfólio o iné služby v oblasti vzdelávania. Táto potreba vyvstala z potrieb samotných klientov, ako aj z nášho vnímania samých seba a nášho smerovania do ďalšieho obdobia. Vždy sme disponovali dostatočným množstvom výnimočných ľudí a preto aj otvorenie oddelenia Biznis škola v roku 2015 bolo spojené s úžasným človekom a nevídaným odborníkom z tejto oblasti. Životné skúsenosti, poznanie a vzájomné vnímanie vzdelávania ľudí v oblasti softskills vytvorili harmonickú spoluprácu s jedinečným konceptom. Postupne sa zapojili aj ďalší výnimoční tréneri, koučovia, speakri a odborníci.

Najväčší dopyt bol a aktuálne aj je po školeniach základných manažérskych zručností a síce timemanažment, stresmanažment a v neposlednom rade aj reziliencia. Koncept, ktorý sa stal našim životným štýlom a poslaním.

Je tu aj niečo, čím sa odlišujete od svojej konkurencie a čo by ste zdôraznili ako svoj jasný benefit?

V oblasti vzdelávania všetko začína a končí pri ľuďoch. Čiže našou najväčšou konkurenčnou výhodou sú naši ľudia! Spôsob ich výberu, ich profesionalita a ľudskosť, ich celoživotné vzdelávanie, ich profesionálny, ale aj osobný rast. Ďalším jednoznačným prvkom odlíšenia sa je kvantita a kvalita vykonanej práce. Tu naozaj máme len minimálne množstvo konkurentov. Zavedenie systému manažmentu kvality ISO nám len potvrdilo správnosť nastavených krokov a s tým súvisiacich procesov. Kooperácia so zahraničnými inštitúciami je bezpochyby tiež významným faktorom nášho odlíšenia sa od konkurencie. Vzdelávanie je naším životným štýlom, životným poslaním. Je to naše hobby, naša práca, náš život.

Rok 2020 u firiem overil ich pripravenosť flexibilne sa prispôsobiť novej situácii. Na čom ste popracovali vy v rámci vášho portfólia služieb?

Rok 2020 nás a našich klientov presunul do online priestoru. V podstate celá výučba a vzdelávanie sú od marca 2020 realizované prostredníctvom online nástrojov ako Skype, Zoom, Microsoft Teams a iné. Tento typ výučby bol v našom portfóliu už dávno predtým, ale využívaný bol len ako doplnok k bežným prezenčným kurzom. Pre nás nebol žiadny problém presunúť naše fungovanie do online sveta. Jediný problém bola nepripravenosť našich klientov na tento krok 😊 Spoločnými silami sme to ale zvládli a všetko funguje úplne bez problémov. To všetko, myslím si, vďaka tomu, že PLUS Academia rieši veci nadčasovo.

Vy ako expert na vzdelávanie by ste firmám v rámci online vzdelávania odporučili niečo konkrétne?

Ku každej našej službe a nášmu klientovi pristupujeme individuálne. Kurzy a formáty vzdelávania prispôsobujeme konkrétnej situácii a podmienkam. Pred 5 rokmi sme urobili správny krok, keď po 2 rokoch vlastného výskumu sme získali výhradnú licenciu celosvetovo uznávaného online výučbového systému pre anglický jazyk DynEd. Ide o unikátny výučbový systém.

Tento nástroj založený na umelej inteligencii bol vyvinutý v USA už v roku 1987, pričom na jeho vývoji sa podieľal rad lingvistov, učiteľov, počítačových inžinierov, neurovedcov a umelcov. Neo Professional – ako mladší brat DynEdu – je určený na štúdium cez mobily či tablety a ukazuje sa ako skutočný nástroj pre 21. storočie. Neo Professional pomáha HR manažérovi sledovať a riadiť plnenie vzdelávacích cieľov zamestnancov, šetrí náklady, no predovšetkým je u neho vidieť okamžité výsledky. Študenti cudziemu jazyku čoraz viac rozumejú a prirodzene hovoria. Jazyk je okamžite použiteľný v profesijnom aj súkromnom živote.

Doba je rýchla, čoraz častejšie pracujeme z domu na home office a tak bude musieť čoraz viac firiem riešiť motivovanosť a angažovanosť svojich zamestnancov, ako aj podporu celého tímu. Máte aj tu nejaký dobrý tip?

Viete, že viac ako 40% podiel na našom (ne)úspechu má reziliencia? Reziliencia je schopnosť spojená s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Je to schopnosť dlhodobo a vedome pracovať so svojimi hodnotami so zameraním na konkrétne ciele. Tu sa opätovne ukazuje nadčasovosť v práci PLUS Academie. Už v novembri 2019 sme organizovali FESTIVAL REZILIENCIE – unikátnu udalosť plnú výnimočných slovenských a zahraničných hostí z rôznych sfér spoločenského a profesionálneho života.

Pandémia spôsobená vírusom Covid-19 má za následok zvýšenie celkového nepokoja, stresu a úzkosti u ľudí. Práve s týmito „nepohodami“ nám môže rozvíjanie reziliencie, ktorú máme v portfóliu služieb, pomôcť. Reziliencia  a správny energy management v dnešnej dobe plnej negatívneho stresu zohrávajú obrovský význam. Ide o koncept, životný štýl, o zmenu, ktorá ovplyvní váš celý život.

Minulý rok bol pre veľa firiem neskutočne ťažký. Našli by ste na ňom niečo pozitívne?

Všetko negatívne je na niečo dobré. Veľa z nás pochopilo svoje hranice. Veľa vecí sa upratalo a vyriešilo. Najpozitívnejšou vecou je zistenie, že pracujete s výnimočnými ľuďmi. Ich vôľa vytrvať a zvládnuť aj najnáročnejšie situácie je motivujúca a inšpirujúca. Som vďačný za každého človeka v mojej blízkosti (v osobnom aj profesionálnom živote). Z profesionálneho hľadiska by som ešte vyzdvihol našu schopnosť implementovať nové veci aj v najťažších časoch. Hovorím o podpise zmluvy o spolupráci so spoločnosťou EDUBEARS, čo je licencovaná metóda výučby angličtiny pre deti vo veku 2 – 7 rokov Teddy Eddie. Tiež sme začali implementovať medzinárodný projekt s názvom „Transformácia tradičnej jazykovej školy pomocou inovácie obchodného modelu“ (Transformation of a traditional language school by means of business model innovation). Projekt, v ktorom šesť partnerov zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Lotyšska a Poľska koordinuje Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne.

Zdá sa, že nás v nasledujúcich rokoch čakajú ďalšie zmeny. Po 20 rokoch skúseností, kam vy osobne vidíte, že sa bude oblasť vzdelávania uberať?

Vzdelávanie v oblasti hardskills bude vždy nevyhnutné, lebo bez danej zručnosti neviete vykonať danú prácu. Podľa môjho názoru dôjde k boomu v oblasti softskills, nakoľko až krízové okolnosti nám nastavili zrkadlo, v akom stave sa nachádzame fyzicky a psychicky. Aj zamestnávatelia si vo väčšej miere uvedomia, že výkonný zamestnanec musí v prvom rade byť zdravý po všetkých stránkach.

V neposlednom rade to bude doba zdieľania svojich skúseností, know-how, vedomostí. Spolupráca za účelom dosahovania spoločných cieľov. Všetci sme súčasťou jedného sveta. Len keď budeme spolupracovať, dokážeme prežiť. Ako príklad by som uviedol naše telo. Milióny a milióny buniek spolu MUSIA spolupracovať, aby ako celok (ľudské telo) prežili. To isté platí aj o nás ako ľuďoch – len vzájomná spolupráca, tolerancia, akceptovanie sa navzájom nás môžu posunúť na iný level ľudského bytia. A myslím, že to nevyhnutne potrebujeme.

A kam sa bude uberať vzdelávanie? To bude závisieť na každom jednom človeku. Pretože systematické, ale hlavne celoživotné vzdelávanie by malo byť prirodzené pre každého človeka. Bez výnimky. Prečo na každom z nás? Lebo ak nedôjde k sebauvedomeniu sa nás ako ľudí, nikdy sa nič nezmení k lepšiemu. Sebauvedomenie a sebarozvoj budú kľúčom k skvalitneniu našich životov.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

Podcast: Reziliencia s Prof. Léom Brunom, Ph.D

Podcast: Reziliencia s Prof. Léom Brunom, Ph.D

V júni sme mali vzácnu návštevu z Brazílie. Profesor Léo Bruno, Ph.D. pôsobí na Fundação Dom Cabral, Nova Lima, Brazil a na Universidade do Estado do Amazonas/ESO, Brazil. Tentokrát sa s nami podelil o výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na rezilienciu a leadership.

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Stres je jedným z najväčších problémov, ktorému čelí západný svet. Ľudia sú stále viac a viac vystavovaní narastajúcemu tlaku, aby dokázali prežiť a dosiahnuť úspech v konkurenčnom prostredí. Sťažujú sa, že deň nemá dosť hodín na to, aby všetko stihli a kladú na seba extrémnu záťaž, aby všetko zvládli. To znamená, že zanedbávajú sami seba a svojich blízkych, čím zhoršujú svoje zdravie a pohodu.

Čítam, čítaš, čítame.

Čítam, čítaš, čítame.

Mnoho rodičov sa sťažuje, že nevedia priviesť deti k čítaniu. A veru, naviesť ich na túto cestu môže byť niekedy ťažký oriešok. Prečo sú knihy tak dôležité? Prečo schopnosť čítať dokáže človeku zmeniť život? A prečo môže byť čítanie pre deti na začiatku tak ťažké? Je nevyhnutné, aby deti čítali najskôr klasické knihy a až potom texty na obrazovkách? Toto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete v najnovšom blogu s názvom Čítam, čítaš, čítame.

Najúčinnejší spôsob ako sa v tomto roku konečne naučiť cudzí jazyk.

Najúčinnejší spôsob ako sa v tomto roku konečne naučiť cudzí jazyk.

Koľkokrát sa vám stalo, že ste sa zapísali do kurzu cudzieho jazyka? A ako dlho vydržalo vaše prvotné nadšenie? Stáva sa vám, že začínate stále znova a znova? Tak potom potrebujete niečo výnimočné. A tým je jazykový pobyt na mieru. Priamo v zahraničí. Spojíte tak príjemné s užitočným. Chcete sa zdokonaliť v cudzom jazyku priamo v zahraničí, no neviete, ako na to?

Konflikty sú ako choroba …

Konflikty sú ako choroba …

V časopise Med-Art uverejnili článok o konfliktoch od našej kolegyne Elenky Moravčíkovej s názvom Konflikty sú ako choroba, ak im nepredídeme, treba ich čo najskôr liečiť.