Blog

Učenie by malo prinášať pozitívne emócie

daniel bacik fotka
Katarína Droppová

22. február 2021

Dĺžka čítania: 5 min.
Prečítané: 282 x

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku z roku 2019, do ktorej sa zapojilo viac ako 15 tisíc respondentov, ukázala, že vzdelávanie v súčasnosti nedokáže reagovať na rozmanitosť potrieb a záujmov detí, ani na potrebu diskutovania a premýšľania. Tiež nedostatočne využíva potenciál kognitívnych schopností žiakov a nerešpektuje dospievajúcich. Navyše odhalila zvyšujúci sa počet nešťastnejších detí v školách kvôli neschopnosti, nepružnosti či neochoty vzdelávacieho systému.

„Množstvo škôl stále kladie veľký dôraz na memorovanie, aj keď deti by sme mali učiť najmä to, ako sa v tom množstve informácií nestratiť a ako by ich mali kriticky vyhodnotiť. Život sa zmenil, preto by sa malo zmeniť aj vyučovanie. Nemalo by to byť o direktívnom nariaďovaní, ale o ľudskom prístupe a podpore vnútornej motivácie detí vzdelávať sa,“ vysvetľuje odborníčka na vzdelávanie Lucia Bacíková, dlhoročná pedagogička so skúsenosťami z klasických aj bilingválnych gymnázií, no tiež s praxou s deťmi so všeobecným intelektovým nadaním. Aktuálne sa venuje témam sebariadeného vzdelávania, domácemu vzdelávaniu a didaktike anglického jazyka v rámci vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia.

Dôležitým faktorom pri výbere základnej školy by preto mal byť spôsob a metódy výučby, ako aj samotná spolupráca medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Aktívna podpora žiakov, podnecovanie radosti z poznávania, rozvíjanie vedomostí a zručností – toto sú kľúčové faktory v edukácii, zhodujú sa odborníci.

„Deti by sme mali pripraviť na reálny život, ale pritom im ukázať zmysel a význam všetkého, aj vzdelávania. Okrem toho by sa škola mala sústrediť na výchovný rozmer a budovať charakter dieťaťa,“ dopĺňa psychológ a pedagóg Martin Kuruc z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, ktorý sa zameriava na pedagogickú diagnostiku porúch správania, mediáciu a motiváciu.

Podnetné prostredie v škole je dôležitejšie ako vek učiteľov

Z výsledkov medzinárodnej štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS vyplynulo, že až 82 % všetkých učiteľov na Slovensku tvoria ženy. Priemer krajín OECD je pritom 68 %. Najvyšší podiel učiteľov na Slovensku je vo veku 30 až 49 rokov (58,7 %), kým priemer OECD je 54,5 %. Na Slovensku je tiež nižší podiel učiteľov do 30 rokov, len 8,2 percenta.

„V prvom rade je potrebné sústrediť sa na ľudské kvality, nie na vek. Ja napríklad nie som zástancom známkovania. Dieťa nepotrebuje známku na to, aby sa učilo. Potrebuje zaujímavý obsah a spätnú väzbu. Známka je dobrým a jednoduchým donucovacím prostriedkom, ale na skvalitnenie vzdelávania majú vplyv iné veci,“ hovorí ďalšia odborníčka, Miroslava Kiripolská, zriaďovateľka vzdelávacej skupiny Edulienka.

,,Známka vyjadruje len to, ako dieťa naplnilo štátom predpísaný štandard. Neodráža posun dieťaťa v jeho celkovom napredovaní, ani jeho záujem o dané učivo. Ak dieťa nevidí význam a zmysel preberanej látky, môže byť a aj je nespokojné, nechce sa učiť, následne má zlé známky. Práve tu nastupuje kreativita učiteľa – aj zo zdanlivo nezáživnej témy sa dá vhodným spôsobom spraviť zaujímavá hodina či  projekt. No to sme už pri pripravenosti a ochote učiteľov,“ dodáva L. Bacíková.

Pozitívom slovenských škôl podľa štúdie OECD je, že žiakom poskytujú bezpečné prostredie na učenie a v školách sa vyskytuje len minimálne množstvo rôznych foriem nebezpečného správania sa žiakov. Množstvo rodičov sa však zameriava na to, koľko súťaží, olympiád či pretekov daná škola vyhrala. Odborníci sú však v tomto značne zdržanliví:

„V škole, v ktorej deti veľa súťažia, súťažia aj učitelia. Škola sa potom môže stať bojiskom, na ktorom sú víťazi, ale aj porazení a tomu zodpovedá aj klíma. Súťaživé prostredie medzi deťmi aj učiteľmi môže vyústiť do agresivity a šikany. Preto nepreferujem súťaživé prostredie. Naopak priestor, v ktorom sa bude akceptovať jedinečnosť každého dieťaťa, má vplyv na jeho osobnostné nastavenie a rast. Podporné a podnetné prostredie by malo byť rozhodujúcim kritériom pri výbere základnej školy. Ak v škole panuje kultúra vzájomného rešpektu a úcty, je to pre mňa vstupná brána do školy. Všetky ostatné kritériá sú až za tým,“ radí Miroslava Kiripolská.

Ako vybrať správnu základnú školu pre svoje dieťa v čase korony? Poradia vám odborníci

V septembri 2020 zasadlo do školských lavíc úplne po prvý raz takmer 60 tisíc detí a očakáva sa, že podobný počet prvákov bude aj v nadchádzajúcom školskom roku. Už v apríli čaká rodičov zápis budúcich prváčikov.

Ako si vyberáte svoje auto? Podľa farby, výkonu či ceny? Určite by ste vedeli vymenovať aspoň 5 kritérií, ak nie viac. A kým sa dopracujete k výsledku, môže prejsť kľudne aj mesiac. Koľko kritérií však zvažujete a ako dlho vám trvá výber základnej školy pre vaše dieťa? Veď ide o najbližších 9 rokov života vášho potomka.

Vzdelávacia inštitúcia PLUS Academia preto v spolupráci s odborníkmi realizuje online besedu v snahe poradiť rodičom v ťažkých časoch pandémie pri výbere základnej školy. Získate informácie, aké možnosti vám súčasný vzdelávací systém na Slovensku ponúka, a vďaka tomu dokážete sami posúdiť, aká škola je vhodná pre vaše dieťa. Prihláste sa na online besedu s odborníkmi už teraz: https://www.plusacademia.sk/soft-skills-treningy-a-poradenstvo/online-beseda-ako-vybrat-spravnu-skolu-pre-svoje-dieta/

,,Deti treba učiť hodnotám. A učiteľ má byť reprezentant všeľudských hodnôt, má byť kongruentný a presvedčený o tom, čo robí a v čo verí,“ profesor Miron Zelina.

Zodpovednosť je na rodičoch

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2021 vek 6 rokov, ako aj rodič dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, povinný zapísať ho do základnej školy.

V dnešnej dobe majú rodičia viacero možností pri výbere základnej školy ako v minulosti. Už to nemusí byť len spádová škola. Mali by zohľadniť viacero faktorov s ohľadom na potreby a očakávania ich dieťaťa. Veď ide o významných 9 rokov života, ktoré ovplyvnia jeho vzťah k ďalšiemu vzdelávaniu, aj k životu celkovo.

Pri výbere základnej školy sa rodičom odporúča, aby si o nej zistili čo najviac informácií. Napríklad, aké je zameranie školy, aké sú spôsoby a metódy vzdelávania. Dôležitá je aj dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka, taktiež informácie, ako je zabezpečená organizácia vyučovania (aj dištančného) na oboch stupňoch alebo možnosti integrácie žiakov. Zdrojom informácií môže byť aj internetová stránka školy. Vhodný je tiež prieskum spokojnosti medzi rodičmi a deťmi, ktoré už školu navštevujú.

„Významným faktorom by mal byť aj priestor na sebarealizáciu a spravodlivú podporu všetkým, žiakom aj pedagógom – personálnu, materiálnu či technickú. Od nadaných detí až po deti plniace individuálne učebné plány,“ uzatvára zakladateľka Edulienky.

Nie je nič lepšie, ako zorientovať sa spolu s odborníkmi, čo je dôležité pri výbere základnej školy pre vaše dieťa, získať informácie, aké možnosti vám súčasný vzdelávací systém na Slovensku ponúka, a tiež pocit, že sami dokážete najlepšie posúdiť, aká škola je vhodná pre vaše dieťa. Veď ide o 9 rokov ich života, v ktorých ich budete sprevádzať a tešiť sa z ich úspechov.

 ,,Deti treba učiť hodnotám. A učiteľ má byť reprezentant všeľudských hodnôt, má byť kongruentný a presvedčený o tom, čo robí a v čo verí,“ profesor Miron Zelina.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

Erasmus+KA203

Erasmus+KA203

Predstavujeme partnerov projektu – KA203 Erasmus+ projekt “Transformation of a traditional language school by means of business model innovation.” (2020-1-CZ01-KA203-078478)